Forside
Vi er MKF
Kontakt os
Det lovpligtige
Tilsyn
Værktøjer
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Kontakt Midtjyllands Kristne Friskole
?
Er du i tvivl om noget?

Giv os et kald eller send en mail. Vi vil meget gerne høre fra dig – vi elsker at få besøg og gi’r gerne en rundvisning.

97 12 36 77
mkf@mkf.dk
Skriv dit barn op
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse på vores website, for at analysere vores trafik og forstå, hvor vores besøgende kommer fra. Ved at bruge websitet accepterer du vores brug af cookies.
Nej, jeg ønsker ikke cookies

Vedtægter

Vedtægter for Midtjyllands kristne friskolen

Vedtægter

Vedtægter for Midtjyllands kristne friskolen

Ansatte
Det lovpligtige
Tilsyn
Vedtægter

Vedtægter for Midtjyllands kristne Friskole

 1 Grundlag og formål

 stk. 1.  Midtjyllands kristne Friskole er oprettet af en kreds af forældre med flere inden for folkekirken og er beliggende i Herning, Ringkøbing Amt.

stk. 2    Dens formål er at drive en kristen friskole.

stk. 3    Skolen skal bibringe børnene almen nyttige kundskaber gennem kvalificerede og fagligt dygtige lærere, og derved søge at udvikle børnenes evner.

stk. 4    Skolen skal gennem undervisning i kristendom bibringe børnene et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring, således at bibelens budskab og troværdighed på ingen måde drages i tvivl.

Undervisningen skal være i overensstemmelse med Den evangelisk Lutherske bekendelse.

2 Skolens øvrige formål

stk. 1.  Skolen ønsker igennem hele sit virke at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 3 Hjemsted

 stk. 1    Midtjyllands kristne Friskole er en kristen privatskole med hjemsted i Herning. Skolen er oprettet den 21.05.1973.4 Skolekreds

 4 Skolekreds

stk. 1    Man kan blive medlem af skolekredsen, såfremt man er forældre til nuværende børn på skolen og/eller i børnehaven/vuggestue. Medlemskabet kan opretholdes efter, at man har haft børn på skolen og eller i børnehave/vuggestue.

stk. 2    Skolebestyrelsen behandler hver enkelt ansøgning om medlemskab af skolekredsen. Medlemmer af skolekredsen skal være loyale over for skolen og personligt være i overensstemmelse med dens grundsyn, således at de fuldt ud tilslutter sig:

 • at MKF skal ledes som en kristen skole i en kristen ånd.
 • at kristendomsundervisningen skal foregå i overensstemmelse med vedtægternes § 1 stk. 4.
 • at morgenandagter og hele skolens virke i øvrigt gerne skulle føre til personlig tro på Jesus Kristus.

stk. 3    Skolekredsmedlemmer skal skriftligt erklære at ville drage omsorg for og aktivt medvirke til, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål, således som det er beskrevet i § 1. Såfremt et skolekredsmedlem i tale, skrift eller ved sit liv kommer i strid hermed, skal vedkommende på foranledning af bestyrelsen ekskluderes.

stk. 4    Medlemskab af skolekredsen kan ophæves af bestyrelsen, hvis medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen.

stk. 5 ·  Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

             Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Skolekredsen er ejer af ejendommen på Brændgårdvej 2-4, matr.nr. 2fd Brændgårde, Herning jorder.

stk. 6    Medlemskab af skolekredsen giver ret til at afgive én stemme på generalforsamlingen, såfremt medlemskabet har varet i mindst 3 måneder. Ægtefæller kan stemme ved skriftlig fuldmagt fra ægtefællen.

stk. 7    En gang årligt afholdes ordinær generalforsamling i 2. kvartal af kalenderåret. Indkaldelse sker ved udsendelse af E-post til skolekredsens medlemmer med mindst 20 dages varsel.

stk. 8 ·  Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer til bestyrelsen.

stk. 9 ·  Bestyrelsen er skolens øverste myndighed.                   

stk. 10 · Sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Den daglige ledelses beretning
 4. Forelæggelse af regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Drøftelse af skolens virke for det kommende år
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Eventuelt

Forslag, herunder kandidatforslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Foreslåede kandidater skal acceptere opstillingen.

stk. 11 · Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det og kan indkaldes med 14 dages varsel.

stk. 12   Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der er skriftlig afstemning, såfremt generalforsamlingen ikke beslutter andet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, med undtagelse af beslutninger vedr. vedtægtsændringer og skolens nedlæggelse jf. §§ 12 og 13.

stk. 13   Referat af generalforsamlingen sendes til skolekredsen efter mødets afholdelse.

Referatet underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent.

stk. 14   Et medlemskab kan opsiges til udløbet af et kalenderår.

5 Bestyrelsens sammensætning

stk. 1    Valgbare til bestyrelsen er skolekredsmedlemmer, dog ikke ansatte ved skolen eller disses ægtefæller. De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år og genvalg kan finde sted 4 gange. Der er henholdsvis fire på valg det ene år og tre det andet. Tre af bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af Luthersk Missionsforening. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i Danmark. Der vælges to suppleanter, der er på valg hvert år. Den ene skal være medlem af LM, og denne er suppleant for de tre LM’ere. Suppleanter kan genvælges.

stk. 2    Skolens ledelse, én repræsentant fra både lærer- og pædagogråd samt én repræsentant for forældrerådet deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ved temamøder, skolekredsforhold samt ved behandling af enkeltsager, der vedrører ansatte deltager repræsentanterne ikke.

 6 Bestyrelsens opgaver

 stk. 1    Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og børnehave/vuggestue og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler.

stk. 2    Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen.

stk. 3    Bestyrelsen ansætter og afskediger ledere og øvrigt personale.

stk. 4    Den daglige ledelse varetages af skolelederen og øvrige ledere under ansvar overfor bestyrelsen, efter nærmere fastlagte retningslinier udarbejdet af bestyrelsen.

stk. 5    Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes budget og driftsregnskab og status for skolen.

Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med reglerne om revision af frie grundskoler. Regnskabet følger kalenderåret.

stk. 6    Forældre og fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter og regnskaber til vurdering af skolens økonomi.

7 Bestyrelsens arbejde

 stk. 1    Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 2 ·  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet er lovligt indkaldt og mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Et bestyrelsesmøde er lovligt indkaldt, når dette sker med 8 dages varsel. Mødet kan indkaldes af formanden og/eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. 

stk. 3    Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste familie har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer.

stk. 4    Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

8 Ledelse

stk. 1    Ledelsen skal skriftligt erklære, at de aktivt vil medvirke til opfyldelse af § 1.

stk. 2    Skolelederen har det daglige pædagogiske ansvar.

stk. 3    Ledelsen har i fællesskab ansvaret for skolens daglige drift.

9 Personale

stk. 1    Fastansat personale skal skriftligt erklære, at de personligt er i overensstemmelse med skolens grundsyn, og at de aktivt medvirker til § 1.

stk. 2 ·  Fællesrådet består af skolens fastansatte personale med en beskæftigelsesgrad over 40 %.

stk. 3    Lærerrådet, der består af alle ansatte på læreroverenskomsten, konstituerer sig én gang årligt med formand, næstformand og sekretær.

stk. 4.   Pædagogrådet, der består af alle ansatte på overenskomsten for pædagogisk personale, konstituerer sig én gang årligt med formand, næstformand og sekretær.

stk. 5    For- eller næstformændene for lærer- og pædagogrådet er medarbejdernes repræsentanter ved bestyrelsesmøderne.

stk. 6    Fællesrådet, der mødes efter behov efter indstilling fra skolens leder og/eller samarbejdsudvalg, ledes på skift eller aftale mellem formændene for lærer- og pædagogråd. Samme princip for referent.

stk. 7    Samarbejdsudvalget består af for- eller næstformændene for lærer- og pædagogrådet, tillidsmand, skoleleder, samt en afdelingsleder fra både skole og pædagogafdeling og bestyrelsesformand og/eller næstformand.

stk. 8    Bestyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes en personalepolitik, der skal gennemføres af den daglige ledelse.

10 Forældre

stk. 1    Forældrene skal være indforstået med, at skolen og børnehave/vuggestue drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i § 1.

stk. 2    Forældrene vælger en repræsentant til forældrerådet fra hver klasse, samt fra hver gruppe i børnehave og vuggestue. Valget gælder et år.

Forældrerådet konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Forældrerådet vælger af sin midte en repræsentant, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

stk. 3    Forældrerådet har en rådgivende funktion overfor skolens bestyrelse vedrørende skole/hjem samarbejde.

stk. 4    Bestyrelsen informerer forældrerådet om forhold, der er relevante for forældresamarbejdet, herunder budget, forældrebetaling, læreplaner og undervisningsplaner.

  11 Skolens drift

stk.1     Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud samt forældrebetaling.

stk. 2    Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen indflydelse, del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

stk. 3    Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til den fremtidige drift og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.

12 Vedtægtsændring

stk. 1    Vedtægternes § 1 samt nærværende § 12 stk. 1 kan ikke ændres.

stk. 2    Ændringerne i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse med mindst to tredjedele af de repræsenterende stemmer, herunder ægtefællers skriftlige fuldmagter, på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med 14 dages varsel. Vedtægtsændringer kan ikke foretages i strid med det i § 1 formulerede grundsyn.

13 Nedlæggelse

stk. 1    Såfremt det viser sig umuligt at drive skolen i overensstemmelse med vedtægterne § 1 eller det økonomisk viser sig uforsvarligt at drive skolen videre, skal den nedlægges.

stk. 2    Dersom skolen ikke længere har mulighed for at virke i henhold til formålsparagraffen, skal skolen nedlægges efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. På det første skal to tredjedele af de fremmødte, og på det andet tre fjerdedele af de fremmødte stemme for nedlæggelsen.

stk. 3    Mulige overskydende midler, efter at gæld er indfriet, træffer skolebestyrelsen beslutning om anvendelse af i nærmest mulig overensstemmelse med formålsparagraffen. Beslutningen kræver 6/7 majoritet i bestyrelsen. Kan dette ikke vedtages overgår midlerne til Foreningen af kristne Friskoler.

stk. 4    Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

stk. 5    Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomisk opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

stk. 6    Bestyrelsen har ansvaret for skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler.

14 Tegningsret

stk. 1    Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. § 7 stk. l, 2.pkt. i lov om erhvervsdrivende virksomheder.

stk. 2    Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer samt skolekredsens godkendelse.

 15 Godkendelse

 Således vedtaget af Skolekredsens generalforsamling den 23. Maj 2019 samt 12. juni 2019

 

ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Venlig hilsen

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4 7400 Herning

97 12 36 77

mkf@mkf.dk

Kontakt osFind os på Facebook