Tilsyn 2018/2019

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Midtjyllands Kristne Friskole:

 

1. Skolens navn og skolekode

Skolekode: 657027
Skolens navn: Midtjylands Kristne Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Kenneth Holm

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
03-04-2019 7A Engelsk Humanistiske fag Kenneth Holm
03-04-2019 5A Matematik Naturfag Kenneth Holm
03-04-2019 1A Musik Praktiske/musiske fag Kenneth Holm
03-04-2019 3A Natur/teknologi Naturfag Kenneth Holm
03-04-2019 8A Samfundsfag Humanistiske fag Kenneth Holm
03-04-2019 5B Dansk Humanistiske fag Kenneth Holm
15-05-2019 4B Matematik Naturfag Kenneth Holm
15-05-2019 9B Historie Humanistiske fag Kenneth Holm

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har i løbet af skoleåret aflagt to tilsynsbesøg og har fået lejlighed til at besøge både indskoling, mellemtrin og udskoling. Desuden har jeg overværet både humanistiske fag, naturfag og praktiske/musiske fag. Som påkrævet skal der føres tilsyn med engelsk, dansk og matematik hvilket er sket og desuden har jeg valgt at overvære samfundsfag og historie for at se om der undervises i demokratisk dannelse. I de nævnte fag har jeg overværet undervisningen og vurderet de anvendte undervisningsmaterialer samt set på hvordan eleverne arbejder. Skolens samlede virke er blevet diskuteret med ledelsen og jeg har haft adgang til skolens årsrapport, årsberetning samt årsplaner for alle fag.
Ved første tilsynsbesøg havde jeg efter overværelse af undervisningen også samtaler med to af skolens lærere, som fortalte om planlægning af undervisningen, materialer mv. i fagene dansk og matematik.
Tilsynsbesøgene har givet mig et godt indtryk af skolens samlede virke og der har været fri adgang til oplysninger og til at følge den undervisning jeg selv har foreslået.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

Undervisningssproget er på dansk i alle fag, undtagen sprogfag, og alle undervisere behersker dansk.

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

4.1 Uddybning

Min faglige vurdering er, at skolens undervisning inden for det humanistiske fagområde fuldt ud lever op til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kvaliteten af undervisningen, lærernes kvalifikationer og de anvendte undervisningsmaterialer svarer mindst til hvad der må forventes i en folkeskole. Her følger en kort beskrivelse af observationer fra besøgene.

Engelsk i 7A: En velstruktureret time, hvor læreren først præsenterede programmet for dagen, så alle vidste hvad der skulle foregå og timen var inddelt i 3 afsnit, så der blev skabt variation og inddragelse. Først var der gennemgang af elevernes lektier på tavlen, hvor alle bidrager godt og svarer på engelsk, og der gives feedback på svarene. Derefter grammatiske øvelser med bøjning af tillægsord efter en kort gennemgang af forskellen mellem regelmæssige og uregelmæssige tillægsord. Øvelserne blev lavet i grupper, så alle kunne være med og alle fik lejlighed til at tale engelsk. Til sidst blev der arbejdet med grundbogen, hvor der blev arbejdet med billedanalyse samt oversættelse af svære ord. Dette var en god øvelse hvor der blev arbejdet med forforståelse til næste opgave.Undervisningsmaterialet var Pitstop 7 fra forlaget Alinea.

I dansk i 5b var der diktat, hvor eleverne havde øvet sig hjemmefra. Efter diktat var der fælles tjek af svarene, hvor udvalgte elever skrev deres bud på tavlen og der derefter kunne rettes samlet. Alle elever var ivrige for at bidrage og det var en god måde at få rettet dikaterne på med stor elevinddragelse. Herefter var der gennemgang af grammatik, som eleverne senere skulle arbejde med. Gennemgangen blev understøttet af videoforklaring og eksempler på tavlen. Efterfølgende samtaler med dansklæreren gav et godt indblik i hvordan der arbejdes med danskfaget på MKF. Materialerne kendes fra folkeskolen og inkluderer fx Gyldendals Fagportal, Deltas danskbøger, grammatip.dk, Dansk i Midten fra Alinea og Ordet er dit fra dansklærerforeningen. Undervisningen planlægges, så der arbejdes varieret i løbet af ugen med fx grammatik en lektion om ugen, danskbogen en lektion om ugen og ellers arbejde efter forskellige temaer jf. årsplanen. Der tages hensyn til den faglige spredning der altid er i en klasse, så der fx. arbejdes med grammatik på 3 niveauer.

I samfundsfag i 8A blev der taget forskud på folketingsvalget gennem temaarbejde om valget fra forlaget Clio Onlines materiale på www.samfundsfaget.dk.

I historie i 9B blev der arbejdet grundigt hen imod den mundtlige prøve, som er udtrukket som prøve i år. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper og får god vejledning til deres dispositioner og har relevante emner som Krigen i Afghanistan, FN og Nato, Grundloven osv. Det vurderes at eleverne bliver forberedt godt til prøven og generelt har et højt fagligt niveau.

 

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Min faglige vurdering er, at skolens undervisning inden for det naturfaglige fagområde fuldt ud lever op til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kvaliteten af undervisningen, lærernes kvalifikationer og de anvendte undervisningsmaterialer svarer mindst til hvad der må forventes i en folkeskole. Her følger en kort beskrivelse af observationer fra besøgene.

Jeg har observeret to matematiktimer på mellemtrinnet ved to forskellige lærere, og de har fulgt nogenlunde samme skabelon. I matematik arbejdes der meget ud fra at eleverne er på meget forskellige niveauer, og derfor er der en oversigt i klassen over hvad der skal arbejdes med. Der hænger et afkrydsningsskema med de områder fra bogen der er temaet i den pågældende uge samt øvrige aktiviteter. Eleverne vælger selv fra listen hvad de ønsker at arbejde med og sætter kryds når de er færdige med det. Der er derudover mulighed for fx at arbejde med træningsmaterialet fra portalen matematikfessor.dk, hvis der er overskydende tid, eller hvis eleven ønsker afveksling. 1 – 2 gange ugentligt er der desuden gennemgang af nyt stof eller en fælles gennemgang af en særlig opgave, der kan være svær at komme i gang med på egen hånd. Jeg oplevede at det var en velfungerende måde at løse udfordringen med undervisningsdifferentiering på, og at eleverne på denne måde kunne arbejde koncentreret i deres eget tempo, og det samtidig gav læreren tid til at hjælpe eleverne på eget niveau. I den ene klasse var der desuden en ekstra lærer til at hjælpe elever med faglige eller sociale udfordringer.

Undervisningsmaterialet er Matematrix fra forlaget Alinea.

Ved en efterfølgende samtale med en matematiklærer blev jeg orienteret om hvordan årsplanen bygges op omkring emner fra matematikbogen og der sikres at man når omkring alle områder og mål fra Fælles Mål for matematik i folkeskolen. Jeg så desuden andre materialer som spil mv. der også bruges i undervisningen. Der evalueres løbende og en gang om året evaluerer man ved hjælp af MAT-prøverne fra forlaget Hogrefe som herefter bruges til skole-hjem-samtalerne som opfølgning på elevernes faglige niveau.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Min faglige vurdering er, at skolens undervisning inden for det praktisk/musiske fagområde fuldt ud lever op til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kvaliteten af undervisningen, lærernes kvalifikationer og de anvendte undervisningsmaterialer svarer mindst til hvad der må forventes i en folkeskole. Jeg har oplevet en musiktime hvor der blev arbejdet engageret med sanglege sammen med de yngste elever, og har desuden set årsplanerne for øvrige fag, hvor jeg kan se at der arbejdes med Fælles Mål. Skolen bærer også præg af arbejdet med de praktisk/musiske fag gennem elevernes egne produktioner samt sang og musik ved fx morgensang. Skolen har i øvrigt meget gode faciliteter til arbejdet med de praktisk/musiske fag.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.1 Uddybning

Igennem min observation af undervisningen i dansk vurderes det at elevernes standpunkt ligger på minimum det der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette underbygges også af skolens prøvekarakterer, som viser at elever i Herning kommune i 2017/2018 i gennemsnit fik 6,7 ved afgangsprøverne og på MKF

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

8.1 Uddybning

Igennem min observation af undervisningen i matematik vurderes det at elevernes standpunkt ligger på minimum det der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette underbygges også af skolens prøvekarakterer, som viser at elever i Herning kommune i 2017/2018 i gennemsnit fik 7,2 ved afgangsprøverne og på MKF opnås der 8,3.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Igennem min observation af undervisningen i engelsk vurderes det at elevernes standpunkt står mål med det der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette underbygges også af skolens prøvekarakterer, som viser at elever i Herning kommune i 2017/2018 i gennemsnit fik 8,0 i gennemsnit ved afgangsprøverne og på MKF opnås der 7,7. Dette er lidt under gennemsnittet, men stadig et rigtig fint gennemsnit.

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

10.1 Uddybning

Skolen fører til prøve i Historie og faget er udtrukket i år. Jeg kan konstatere at der arbejdes målrettet mod eksamen i faget på et højt fagligt niveau.

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Jeg kan konstatere at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette bygges på observationer af undervisningen, hvor jeg kan se at eleverne undervises af engagerede, kompetente og velforberedte lærere som planlægger undervisningen med henblik på at opfylde samme Fælles Mål som benyttes i folkeskolen. Der benyttes alment gængse undervisningsmaterialer fra anerkendte forlag som Alinea og Gyldendal og der arbejdes systematisk med evaluering gennem test og prøver fra fx forlaget Hogrefe. Der søges om støtte til elever med sociale og faglige udfordringer og jeg kan konstatere at støtten kommer eleverne til gode gennem ekstra ressourcer.

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

Det er mit indtryk at skolen i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Der arbejdes med emner der er relevante i forhold til dette og eleverne mødes med forståelse og respekt af deres lærere uanset religiøs eller etnisk baggrund.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Der arbejdes med elevernes demokratisk dannelse i fagene og jeg har fx set et undervisningsforløb omkring danskernes historie med vægt på det danske folkestyre, en samfundsfagstime med gennemgang af det danske valg og partiernes holdninger samt set af der arbejdes med relevante emner i historieundervisningen, som også inkluderer demokratisk dannelse. Desuden arbejdes der nu med digital dannelse på mellemtrinnet hvor der bruges et materiale fra Red Barnet.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Der arbejdes med forløb omkring grundloven, hvor der er fokus på respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder som ytrings- og religionsfrihed, kvinders ligestilling mv.

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

Der er kønsligestilling på skolen. Elever opdeles ikke efter køn, de undervises af både mandlige og kvindelige lærere, der er blandet kønssammensætning i såvel ledelse som bestyrelse.

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Der er nedsat elevråd på skolen som holder jævnlige møder med skolens ledelse.

18. Donationer
Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

0,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning

Det er tilsynets opfattelse at skolen gennem hele sit virke opfylder friskoleloven, at undervisningen står mål med hvad der kræves i folkeskolen, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og i øvrigt drives på en fuldt forsvarlig måde.