Tilsyn 2017

Tilsynserklæring for skoleåret 2016/2017

Grundoplysninger

Skolens navn: Midtjyllands Kristne Friskole, Herning Skolekode: 657027

Tilsynsførende: Kenneth Holm, post@keholm.dk, tlf. 5071 5172

Tilsynets omfang

Datoer for tilsyn: tirsdag den 28. marts, torsdag den 30. marts og torsdag den 11. maj 2017.

Der har været samtaler med ledelsen og der er overværet undervisning i følgende klasser og fag: 7A: Engelsk 8A: Dansk 4A: Matematik 2A: Engelsk 2B: Matematik 6B: Dansk 6B: Natur/Teknik 9B: Idræt

Donationer til skolen

Skolen har i det foregående regnskabsår ikke modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger kr. 20.000 ekskl. moms.

Tilsynets vurdering

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Skolen vurderer løbende elevernes faglige standpunkt, bl.a. gennem staveprøver, læseprøver og matema-tikprøver. Dette foregår på alle klassetrin, og der følges op på resultaterne fra både lærere og ledelse. Der tilbydes ekstra hjælp til fagligt svage elever. Ved observation i undervisningen fik jeg et rigtig godt indtryk af skolens faglige niveau. Som eksempel så jeg i engelsk i 2. klasse en flok elever, der flot kunne udtrykke sig på engelsk om hverdagsemner og som kunne forstå lærerens instruktioner. I dansk i 8. klasse blev der ar-bejdet frem mod folkeskolens prøver gennem fremlæggelse og analyse af sangtekster, hvor eleverne de-monstrerede et fint niveau i deres fremlæggelser. I idræt var der ’prøveeksamen’, hvor eleverne viste deres program for resten af klassen og fik feedback fra både lærere og kammerater. I matematik blev der arbej-det med opgaver på et niveau svarende til folkeskolen. Skolen fører op til folkeskolens prøver i alle fag, og det offentliggjorte karakterniveau ligger over gennem-snittet på landsplan og i kommunen.

Det vurderes på den baggrund, at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk lever op til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almin-deligvis kræves i folkeskolen

I planlægning og gennemførelse af undervisningen følger skolen samme mål som i folkeskolen, nemlig For-enklede Fælles Mål. For hvert fag udarbejdes der en årsplan med udgangspunkt i målene, og der udvælges undervisningsområder og undervisningsformer der peger hen mod opfyldelse af målene. Som eksempel har jeg observeret undervisningen i natur/teknologi i 6. klasse. Eleverne afslutter natur/teknologi i 6. klasse og som afslutning blev der arbejdet projektorienteret i grupper med selvvalgt emne. Her skulle der laves un-dersøgelser og forsøg, indhentes viden, koble det til dagligdagen og fremlægge det for resten af klassen, samtidig med at fremlæggelsen skulle ledsages af et konkret produkt, fx en model. Der blev arbejdet med bl.a. jordskælv, vindenergi, rummet, forurening og meget mere. Fælles Mål for faget siger bl.a. at eleverne efter 6. klassetrin skal kunne designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse, de-signe enkle modeller, perspektivere til omverdenen og aktuelle hændelser samt kommunikere om na-tur/teknologi. Det var tydeligt at undervisningen fulgte fælles mål, og at eleverne arbejdede målrettet mod at opfylde slutmålene for 6. klassetrin. Ved samtaler med eleverne oplevede jeg nogle meget vidende ele-ver, som kunne arbejde selvstændigt på et meget højt niveau. I de øvrige fag tegner der sig et lignende billede. I alle fag arbejdes der med anerkendte undervisningsmate-rialer fra de store forlag suppleret med egne materialer. Materialet svarer i høj grad til hvad der arbejdes med i folkeskolen. Eleverne arbejder generelt meget selvstændigt, der er varierede arbejdsformer og læ-rerne har blik for de enkelte elever og deres behov. På denne baggrund vurderes det at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det dan-ske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kend-skab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolen arbejder med dette på flere områder. Der er et aktivt elevråd, som har indflydelse på hvad der fore-går på skolen. I klasserne ses opslag med klasseregler, som er udfærdiget i dialog mellem klassen og klasse-læreren, så der kan være et undervisningsmiljø med respekt for og plads til alle. I undervisningen er der en god dialog mellem lærere og elever, og der er plads til at give sin mening til kende. I samfundsfag og histo-rie arbejdes der med demokrati, folkestyre og ligestilling. Konkret er der desuden i engelsk observeret un-dervisning med udgangspunkt i kønsroller, hvor de traditionelle kønsroller blev udfordret med hensyn til hvad der er sejt som henholdsvis dreng og pige. På denne baggrund vurderes det, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et sam-fund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mel-lem kønnene.

Vurdering af om undervisningssproget er dansk

Ved observation i undervisningen kan jeg konstatere at undervisningssproget er dansk.

  1. maj 2017, Kenneth Holm