Test

september 4, 2014 12:13 pm Ingen kommentarer 0

På MkF tester vi i lighed med andre skoler på de forskellige klassetrin. Testningen foregår i dansk og matematik.
Formålet med testning generelt er, at elev og lærer får en tilkendegivelse af, hvor eleven befinder sig på testtidspunktet, så der kan sættes ind i forhold til de områder, hvor eleven eventuelt står svagt. Resultaterne giver lærerne videre ved skole/hjemsamtaler, så forældrene også får kendskab til barnets udvikling i fagene og mulighed for at støtte op om det.

Nationale test
I dansk og matematik kan læreren i efteråret vælge nationale test i dansk på 2., 4., 6. og 8.klassetrin og i matematik på 3. og 6. klassetrin.
I engelsk kan læreren i 7. kl. vælge, at eleverne skal gennem den nationale test i faget.

De nationale test er valgfri for de frie skoler. Hvis testen tages, sender læreren besked til forældre og elever på forhånd og informerer om resultatet efterfølgende.
De nationale test kan også tages på klassetrinnet under og over de ovenfor angivne trin.

Dansk
I faget dansk tester vi i:
0. kl. i bogstavprøver
1.-6. kl. i ordlæseprøver, staveprøver, sætningslæseprøver og tekstlæseprøver
7.-9. kl. i stave- og læseprøver

Matematik
Fra 1. klassetrin og skolegangen ud, besvarer eleverne prøver i matematik. Prøverne belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver en sikker viden om elevernes standpunkt. Ud over at afdække færdighederne, giver disse prøver også mulige forklaringer på fejl.
I 8. og 9. klasse lægger prøverne sig indholdsmæssigt tæt op ad Folkeskolens Afgangsprøver.

Chips-testning
I midten af 1. klasse foretager vi en chips-testning af eleverne.
I nogle tilfælde vælger vi også at re-teste en elev, hvis vi senere i forløbet er i tvivl om, hvorvidt eleven har nået det kognitive udviklingstrin, som er nødvendigt for at modtage undervisning på et bestemt niveau. I de tilfælde, vil vi gøre forældrene opmærksomme på, at vi foretager testen.
CHIPS er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin, dvs. hvorledes barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning.

Opgaverne i CHIPS bygger på den almene, kognitive udviklingsteori. Børn menes at bevæge sig fra situationsbestemt kognition i 2-4-årsalderen, skifte til global kognition i 5-6-årsalderen (dvs. omkring skolestart), over analytisk-syntetisk kognition i 7-9-årsalderen for at opnå helhedskognition ca. i 10-11-årsalderen. Hvordan opgaverne løses giver en god indikation af, hvor præcist i dette udviklingsforløb det enkelte barn befinder sig.

Læsebånd – vi fortsætter også i næste skoleår
Med nu tre års læsebånd (over en ca. 2 X 3 måneders periode) som erfaring, fortsætter vi det gode tiltag også i næste skoleår. Fra efterårsferien til vinterferien vil de første 20 minutter efter morgensang være afsat til individuel læsning på klassen. I skoleåret 2013-2014 har de fire første timer hver afgivet 5 minutter til læsningen, da læsning vedrører stort set alle fag. Når man til mellemtrinnet uden at være en habil læser, vil det påvirke rigtigt mange fag. Læsetempoet skal øges hen over skolelivet, og her er den daglige læsning i skolen og hjemmet af meget stor betydning.
Formålet med læsebåndet er fortsat at styrke elevernes læseforståelse, – hastighed og -glæde.

Læsevanskeligheder/ordblindhed/dysleksi
Nogle elever kommer ikke godt i gang med læsningen i løbet af de første skoleår. Det er der forskellige grunde til. Her kan det være en god ide at få tjekket syn og hørelse.
Ser vi tegn på ordblindhed/dysleksi i løbet af de første skoleår, laver vi en ret omfattende individuel testning af eleven i 3. kl. eller derefter. Test, som vi konkluderer på i samarbejde med læsekonsulent, Jette Nyland, i Herning kommune. Disse elever får ved ordblindhed ofte efterfølgende hjælpemidler/ressourcer til rådighed, som vi søger hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Det kan være i form af en it-rygsæk.

Som forældre bør man så tidligt som muligt informere dansklæreren om, hvorvidt der eksisterer ordblindhed eller andre læsevanskeligheder i den nære familie. Det kan være med til at øge en tidlig indsats i forhold til sproglig opmærksomhed over for barnet/eleven.
Det er især barnets vanskeligheder med sproget, der forudsiger læsevanskeligheder.
Her er risikotegnene fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed:
• Ordblindhed i din familie.
• Vanskeligheder med talesproget.
• Forsinket taleudvikling.
• Dit barn bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger.
• Dit barn har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe)
• Vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord.
• Svært ved at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder.
• Ringe interesse for bogstaver (f.eks. i eget navn) eller bøger.

Hjælp til læsning i alle fag
Mange elever har stor glæde af Mikroværkstedets hjemmeside: tjektasken.nu, hvor man som elev på MkF gratis kan downloade forskellige programmer til flere fag. Det kræver elevens uni-login for at bruge siden.
Især kan vi anbefale download af CD-ord, som hjælp til oplæsning af tekster på dansk, engelsk og tysk.
Dette program har også ordforslag/prædiktion, som ved skriftlig aktivitet kan hjælpe med stavning af ord.
Derudover er der en ordbog, som kan anvendes til retstavning i dansk. CD-ordbog. En let og overskuelig hjælp.

0

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *