Tilsyn 2015

Tilsynserklæring for Midtjyllands kristne Friskole for skoleåret 14/15

 

Skolekode: 657027

 

I år har jeg valgt at fokusere på dansk, matematik og engelsk på mellemtrinnet. Det har jeg brugt to besøgelsesdage på. Den tredje besøgelsesdag har jeg brugt i indskolingen og i udskolingen. MkF følger Fælles Mål både i trinmål og slutmål.

 

Følgende tre skoledage har jeg besøgt undervisningen:

 

Den 14.01.15:

 • 4.B Matematik
 • 4.A Dansk
 • 6.A Matematik
 • Samtale med to matematiklærere på mellemtrinnet
 • Samtale med to dansklærere på mellemtrinnet

 

Den 15.01.15:

 • Morgensang på mellemtrinnet
 • 1.A Dansk
 • 3.A Matematik
 • 5.A Engelsk
 • 6.A Læsebånd og dansk
 • 6.A Engelsk
 • 8.A og B Matematik
 • 9.A og B Matematik
 • Samtale med afdelingsleder på mellemtrinnet

Den 06.02.15:

 • Samtale med to engelsklærere på mellemtrinnet
 • Jeg besøgte hele indskolingen, som havde en alternativ uge med temaet ”Genbrug”
 • Samtale med afdelingsleder i udskolingen

Den 14. – 15. januar var mine fokuspunkter dansk, matematik og engelsk på mellemtrinnet. Jeg overværede undervisningen i fire klasser og havde et møde med to matematik- og to dansklærere. Den 6. februar havde jeg også samtale med to engelsklærere fra mellemtrinnet. Til disse møder havde jeg på forhånd stillet lærerne spørgsmål vedrørende:

 1. Trinmålene for matematik efter 6. klasse, trinmålene for de fire områder i dansk efter hhv. 4. klasse og 6. klasse og trinmålene i engelsk efter 4. –og 7. klasse.
 2. Undervisningsdifferentiering
 3. Test af elevernes faglige niveau
 4. Alsidig undervisning
 5. Eksempler på at matematik, dansk og engelsk på mellemtrinnet er med til at sikre elever en alsidig og personlig udvikling
 6. Eksempler på at matematik, dansk og engelsk på mellemtrinnet er med til at bidrage til, at eleverne udvikler sig til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og styrke elevens kendskab til og ligestilling mellem kønnene
 7. Hvordan sikres en god overgang fra mellemtrinnet til udskolingen

 

Ad 1: Matematik

Årsplanen for de enkelte klasser er bygget op ud fra trinmålene til de enkelte klassetrin. Bogsystemet Matematrix anvendes som en primær undervisningskilde. Matematrix er lavet af forlaget Alinea og bogsystemet er bygget op efter Trinmålene fra Fælles Mål. MKF har valgt at bruge matematrix i alle årgange fra 0-10. klasse.

 

Ad 1: Dansk

De fire områder i dansk er indarbejdet i årsplanen på de forskellige årgange. Ved samtalen med dansklærerne fik jeg en oversigt over, hvilke tiltag der laves i årsplanen for at imødekomme de forskellige trinmål i danskfaget på mellemtrinnet.

 

Ad 1: Engelsk

Alle fire områder er arbejdet ind i årsplanen. Der bliver kigget på kravene til efter 7. klasse, når de enkelte årsplaner fra 4. -6. klasse skal udformes.

Ad 2: Dansk og matematik

Både dansk og matematik har en time om ugen, hvor der er tre lærere på. Denne time bruges bl.a. på at inddele eleverne efter fagligt niveau, så en lærer har få elever at koncentrere sig om.

Ofte er det samme fagstof, som undervises i, men i forskelligt tempi efter niveau. I dansk differienteres der også i lektiemængde – både i skriftlige opgaver, men også i læsemængde. Desuden er der ekstra opgaver til de stærkeste af eleverne. Igennem elevsamtaler sættes der også forskellige mål/fokuspunkter for den enkelte elev. Endvidere arbejdes med forskellige ansvarsområder ved gruppearbejde. Klasserne er også niveauopdelt i forhold til staveord og diktater.

 

I matematik arbejdes der også med hjemmesiden ”matematikprofessor.dk”. Her kan både eleven og læreren være med til at vælge niveauet i opgaverne for den enkelte elev. Desuden bruges hjemmesiden også til at differientere i lektiemængde på klassen.

 

Ad 2: Engelsk

Bogsystemet har forskellige opgaveniveauer. Desuden har lærerne lavet ekstra kompendier, så der er noget til den enkeltes niveau. 1 time om ugen er der en ekstra lærer på i faget engelsk, så der er mulighed for at give støtteundervisning.

 

Ad 3: Matematik

Som i indskolingen testet eleverne i MAT test fra Hogrefe Psykologisk Forlag.

Testen er udarbejdet med henblik på at teste eleverne efter trinmålene til de enkelte klasser. Testen er et godt redskab til at vurdere den enkelte elevs matematiske færdigheder, og det giver læreren mulighed for at tilrettelægge årsplanen efter elevernes faglige niveau. Desuden giver hjemmesiden ”matematikprofessor.dk”, løbende læreren og eleven statistik over de løste opgaver. En statistik, som forældrene også kan følge med i.

 

Ad 3: Dansk

I dansk testes eleverne i tekstlæsning, ordlæsning og sætningslæsning, som er udarbejdet af Forlaget Hogreffe. Desuden tester MKF eleverne vha. ”Stavevejen”, som bruges internt på skolen – f.eks. til forældresamtaler

 

Ad 3: Engelsk

Der er ingen specifikke test på mellemtrinnet i engelsk, men bogsystemet har et ”opsamlings-ark”- system, som giver læreren mulighed for at tjekke elevernes ordforråd efter hvert emne.

 

Ad 4: Dansk, matematik og engelsk

Ud fra observationer, samtalerne med lærerne og gennemgang af årsplaner er det tydeligt, at der er en stor variation i undervisningsform i alle tre fag.

 

Ad 5: Matematik

De forskellige arbejdsmetoder i klassen er med til at styrke elevernes sociale kompetencer. Der roteres i klasserne, så man arbejder med forskellige klassekammerater. Fagligt arbejdes der også på overslagsregning/vurdering af facit, for at de enkelte elever har en fornemmelse af, om det de regner er rigtigt. I faget arbejdes der også med vedholdenhed og problemløsningsstrategier, samt at kunne anvende matematikken i ”det virkelige liv”.

 

Ad 5: Dansk

Igennem arbejdet med litteraturundervisningen i dansk er der gode muligheder for at eleverne arbejder med deres identitet, samt at skulle forholde sige til temaer, som er med til at danne ens personlighed. F.eks. igennem tekstvalg som ”Den mørke skov” og ”Drengen med sølvhjelmen”.

Klasserne har også et trivselsforløb, som er kombineret med en sundhedsuge. Her er klassens og den enkelte elevs trivsel på programmet. Desuden er der individuelle elevsamtaler med alle eleverne, samt AKT-forløb for enkelte elever.

 

Ad 5: Både dansk og matematik

I forhold til den personlige og alsidige udvikling, så bruger lærerne på mellemtrinnet også tid på at lære eleverne at agere i en klasse. Der arbejdes med klasseregler, som f.eks. at der hurtigt skal blive ro i klassen, når læreren klapper i hænderne. Flere af klasserne har grøn, gul og rød smiley’er, som angiver, om man frit kan snakke under en opgave, om man må hviske, eller om der skal være helt ro. På denne måde bidrager dansk og matematik også til en god og struktureret arbejdsgang og miljø i klasserummet.

 

Ad 5: Engelsk

I et fremmedsprogsfag arbejder eleverne bla. med deres frimodighed til at sige noget på engelsk og at turde lære noget på et fremmed sprog. På mellemtrinnet bliver der også arbejdet med ”My English Skills”, for at bevidstgøre den enkelte elev om stærke og svage sider. Ud fra dette arbejde øves eleverne også i at lave strategier i forhold til at arbejde med faglige stærke og svage sider. Lærerne gav også udtryk for vigtigheden af at arbejde med motivation og udholdenhed.

 

Ad 6: Alle tre fag

Respekten i mødet med eleverne er med til at vise eleverne, at alle mennesker har værdi i klassen, uanset om man er dreng eller pige.

Klasserne laver også klasseregler og arbejder med klasseledelse.

I forbindelse med elevrådet arbejdes der også på at forberede møderne og efterbehandle dem. I gruppearbejde lærer de desuden at arbejde med kompromiser, konstruktiv kritik, ordstyreroller osv.

På mellemtrinnet begynder eleverne også at være bevidste om forskellige sociale lag/baggrunde. Ind i dette felt er det godt at se, at eleverne hjælper hinanden på tværs af forskellige forudsætninger.

Endeligt udfordres eleverne også til at være kritiske og selvstændige i forhold til opgaver, tekster og budskaber.

 

Ad 6: Specifikt for engelsk

I engelsk arbejdes der også med emner som f.eks. ”skoleopbygning i andre lande” og ”rig og fattig”, som er med til at bevidstgøre vilkårene i Danmark versus den engelsk talende verden.

 

Ad 7: Dansk og matematik

Der er afsat tre timer til, at de lærere som afleverer 6. klasserne til uskolingen kan mødes med de lærere i 7. klasse, som overtager eleverne. Til disse møder snakker man om den enkelte elev – herunder også de matematiske og danskfaglige færdigheder, som hver elev har.

Desuden arbejdes der på ledelsesniveau på, at skabe større videndeling i faget matematik mellem mellemtrinnet og udskolingen, så overgangen bliver lettere for eleverne. F.eks. er eleverne begyndt i 6. klasse med at arbejde med afleveringer. Desuden begynder man så småt i 6. klasse at arbejde med de IT-programmer, som kommer til at fylde en større del i udskolingen. Det forventes i de kommende år, at flere fag vil øge videndelingen mellem trinnene.

 

Ad 7: Engelsk

Der er fagteamsmøder på tværs af mellemtrinnet og udskolingen for at sikre en råd tråd igennem undervisningen, samt opretholde muligheden for at viderebringe vigtige informationer.

 

Konklusion

Det er min klare vurdering, at dansk, matematik og engelsk på mellemtrinet lever op til, hvad der almindeligvis kræves i en folkeskole.

 

Generelt for hele skolen:

Det er min klare vurdering, at elevernes standpunkt i engelsk, dansk og matematik lever op til, hvad man almindeligvis kræver i folkeskolen. Undervisningen er bygget op ud fra Fælles Måls trin- og slutmål. Desuden er undervisningsbøgerne fra anerkendte forlag som Alinea og Gyldendal, hvor undervisningsmaterialet er bygget op mhp. at opfylde trinmålene fra Fælles Mål. Det er folkeskoleuddannede lærere der står for undervisningen. Desuden er skolens ledelse opmærksomme på, at lærerne bliver efteruddannet og fornyer sig.

 

Skolen har et godt undervisningsmiljø – både materielt og socialt. Der er en god og respektfuld stemning mellem lærerne og eleverne. Eleverne virker trygge og glade for at være i skolen.

 

Det er også min vurdering, at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolens tredeling med hver sin leder og hver sin gruppe af lærere giver gode muligheder for, at de enkelte ledere og lærere kan specialisere sig inden for de årgange, som de underviser i. Desuden bliver der også undervist i emner, som almindeligvis forventes at være i en folkeskole. Emner som: sundhed og seksualitet, evolutionslæren og andre skabelsesberetninger, uddannelsesvejledning, færdselsundervisning, alkohol, kommunikation og identitet.

 

Endelig vurderer jeg, at eleverne får en undervisning, både i form og indhold, som forbereder dem til at leve i og værne om et samfund med frihed og folkestyre. Dette begrunder jeg bla. i:

– at eleverne bliver set, lyttet til og anerkendt af skolens ansatte

– at der direkte bliver undervist i demokratiske processer, som medindflydelse og lovbestemmelse

– at eleverne har medindflydelse på valg af emner i klasserne

– at eleverne igennem historiekanon fra Fælles Mål til indskoling og mellemtrin undervises i historiebegivenheder, som har formet vort samfund til frihed og folkestyre

– at eleverne er med til at lave ”klasseregler” for god opførsel

– at der er et velfungerende elevråd på skolen

 

Desuden kan jeg bekræfte, at skolens undervisningssprog er dansk.

 

 

 

Århus, den 24. marts 2015

 

Jakob Kirkegaard Nielsen

Gennemført certificeringskursus september 2012

Valgt af forældrene til at være tilsynsførende på MkF med virkning fra 1. august 2012

Valgt af forældrene til at være tilsynsførende på Klippen med virkning fra 1. januar 2015

Læreruddannet på Århus Dag- og Aftenseminarium 2007

Ansat som efterskolelærer siden 2007