Tilsyn 2014

Tilsynsrapport 2014

Skolekode: 657027
 
Sidste år valgte jeg at besøge alle klasserne, for at se sammenhængen fra 0. – 10. klasse. I år har jeg valgt at fokusere på de to hovedfag dansk og matematik i indskolingen. Det har jeg brugt to besøgelsesdage på. Den tredje besøgelsesdag har jeg brugt på mellemtrinnet og i udskolingen. MkF følger Fælles Mål både i trinmål og slutmål.
Følgende tre skoledage har jeg besøgt undervisningen:
Den 21.01.14:
1.B Matematik
3.A Matematik
Samtale med to matematiklærere i indskolingen.
Den 22.01.14
2.A Dansk
2.B Dansk
Samtale med to dansklærere i indskolingen
Den 28.05.14
Morgenandagt sammen med 7. A og 7.B
4.A Engelsk
4.B Kristendom
6.A Tysk
6.B Naturteknik
7.B engelsk
8.A Geografi
8.B Geografi
8.B Dansk
Begge 5. klasser var på heldagstur denne dag. 9. -10. klasse havde repetitationsdage.
Den 21. – 22. januar var mine fokuspunkter matematik og dansk i indskolingen. Jeg overværede undervisningen i fire klasser og havde et møde med to matematik- og to dansklærere. Til disse møder havde jeg på forhånd stillet lærerne spørgsmål vedrørende:
  1. Trinmålene for matematik (1.-3. klasse) og trinmålene for de fire områder i dansk efter 2. klasse
  2. Undervisningsdifferentiering
  3. Test af elevernes faglige niveau
  4. Alsidig undervisning
  5. Eksempler på at matematik og dansk i indskolingen er med til at sikre elever en alsidig og personlig udvikling
  6. Eksempler på at matematik og dansk i indskolingen er med til at bidrage til, at eleverne udvikler sig til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og styrke elevens kendskab til og ligestilling mellem kønnene
  7. Hvordan sikres en god overgang fra indskolingen til mellemtrinnet
Ad 1: Matematik
De enkelte lærere har sammen lavet en treårig plan fra starten af 1. klasse til udgangen af 3. klasse, hvor de forskellige elementer af trinmål er skrevet ind. Den overvejende del af emnerne gennemgåes via bogsystemet Matematrix, som bruges i hele indskolingen. Matematrix er lavet af forlaget Alinea og bogsystemet er bygget op efter Trinmålene fra Fælles Mål. MKF har valgt at bruge matematrix i alle årgange fra 0-10. klasse. I forberedelsen til skolestart laver lærerne en årsplan, som tager udgangspunkt i den treårige plan for 1.-3.-klasse.
Ad 1: Dansk
De forskellige trinmål er delt ud på årgangene. Udfra dem laves de forskellige årsplaner.
Som noget nyt har MKF valgt at arbejde med en konsulent fra CFU for at styrke den røde tråd fra førskolegruppen og op igennem indskolingen.
Ad 2: Begge fag
I begge fag er der en time om ugen, hvor der er tre lærere på. Denne time bruges bla. på at inddele eleverne efter fagligt niveau, så en lærer har få elever at koncentrere sig om. Denne time kan også bruges på de svageste elever til at give dem et skub i deres faglige udvikling.
I fagene er der ekstra opgaver, som eleverne kan arbejde med, når de er færdige med fællesdelen på klassen.
Opgaverne kan også have forskelligt fagligt niveau. Helt konkret oplevede jeg i en matematiktime, at læreren hjemmefra havde skrevet navn på tre forskellig ark, som alle handlede om minus, men sværhedsgraden var forskellig på arkene. På denne måde arbejde alle med det overordnede emne ”minus”, men ud fra det faglige niveau de selv var på.
Ad 3: Matematik 
Hvilke emner der skal vægtlægges mest vurderes blandt andet ud fra den årlige test af den enkelte klasse. Til dette formål bruges en MAT-test, som er udarbejdet af Hogrefe Psykologisk Forlag.  Testen er udarbejdet med henblik på at teste eleverne efter trinmålene til de enkelte klasser. Testen er et godt redskab til at vurdere den enkelte elevs matematiske færdigheder, og det giver læreren mulighed for at tilrettelægge årsplanen efter elevernes faglige niveau.
Ad 3: Dansk
I dansk er der test i bogstavkendskab, ordlæseprøve og sætningslæsning, som er udarbejdet af Forlaget Hogreffe. Desuden tester MKF eleverne vha ”Stavevejen”, som bruges internt på skolen – f.eks. til forældresamtaler.
Ad 4: Begge fag
Ud fra observationer, samtalerne med lærerne og gennemgang af årsplaner er det tydeligt, at der er en stor variation i undervisningsform
Ad 5: Matematik
De forskellige arbejdsmetoder i klassen er med til at styrke elevernes sociale kompetencer. Der roteres mellem at arbejde alene, sammen med sin bordmakker, sammen med en elev på samme faglige niveau, som læreren har vurderet og endelig selvvalgt makker.
Eleverne bliver også udfordret til at skabe matematiske opgaver til hinanden. Elevopgaverne er ofte anvendelige i “hverdagens matematik“ f.eks. indkøb i et supermarked.
Ad 5: Dansk
Igennem arbejdet med litteraturundervisningen i dansk er der gode muligheder for at eleverne arbejder med deres identitet.
Grupperne i klassen er lavet ud fra forskellige bevæggrunde, som Cooperativ Learning(social) eller test (fagligt). Desuden har eleverne arbejdet med følgende lærerstillet opgave: Hvem arbejder du bedst sammen med, og hvem skal du sidde sammen med, hvis der skal være ro i klassen?
Ad 5: Begge fag
I forhold til den personlige og alsidige udvikling, så bruger lærerne i indskolingen også tid på at lære eleverne at agere i en klasse. Der arbejdes med klasseregler, som f.eks. at der hurtigt skal blive ro i klassen, når læreren klapper i hænderne. Flere af klasserne har grøn, gul og rød smiley’er, som angiver, om man frit kan snakke under en opgave, om man må hviske, eller om der skal være helt ro. På denne måde bidrager dansk og matematik også til en god og struktureret arbejdsgang og miljø i klasserummet.
Ad 6: Begge fag
Respekten i mødet med eleverne er med til at vise eleverne, at alle mennesker har værdi i klassen, uanset om man er dreng eller pige. De enkelte elever fremlægger med jævne mellemrum deres hjemmearbejde for hinanden. Helt konkret overværede jeg en elev i 3. klasse, som skulle fortælle resten af klassen, hvordan han havde løst en lærerstillet opgave om støvlekast i faget matematik. Eleven fortalte med begejstring om forsøget, om måleenheden meter og centimeter, og da eleven var færdig, stillede resten af klassen spørgsmål til ham. På denne måde øves den enkelte elev i at ytre sig, klassen øves i at lytte og respektere andres tale, og klassen lærer, at alle elever kan komme til orde.
Klasserne laver også klasseregler. I gruppearbejde lærer de desuden at arbejde med kompromiser, konstruktiv kritik, ordstyreroller osv.
Ad7: Begge fag
Der er afsat tre timer til, at de de lærere som afleverer 3. klasserne til mellemtrinnet kan mødes med de lærere i 4. klasse, som overtager eleverne. Til disse møder snakker man om den enkelte elev – herunder også de matematiske og danskfaglige færdigheder, som hver elev har.

Konklusion

Det er min klare vurdering, at dansk og matematik i indskolingen lever op til, hvad der almindeligvis kræves i en folkeskole.
Generelt for hele skolen:
Det er min klare vurdering, at elevernes standpunkt i engelsk, dansk og matematik lever op til, hvad man almindeligvis kræver i folkeskolen. Undervisningen er bygget op ud fra Fælles Måls trin- og slutmål. Desuden er undervisningsbøgerne fra anerkendte forlag som Alinea og Gyldendal, hvor undervisningsmaterialet er bygget op mhp. at opfylde trinmålene fra Fælles Mål. Det er folkeskoleuddannede lærere der står for undervisningen. Desuden er skolens ledelse opmærksomme på, at lærerne bliver efteruddannet og fornyer sig.
Skolen har et godt undervisningsmiljø – både materielt og socialt. Der er en god og respektfuld stemning mellem lærerne og eleverne. Eleverne virker trygge og glade for at være i skolen.
Det er også min vurdering, at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolens tredeling med hver sin leder og hver sin gruppe af lærere giver gode muligheder for, at de enkelte ledere og lærere kan specialisere sig inden for de årgange, som de underviser i. Desuden bliver der også undervist i emner, som almindeligvis forventes at være i en folkeskole. Emner som: sundhed og seksualitet, evolutionslæren, uddannelsesvejledning, færdselsundervisning, alkohol, kommunikation og identitet.
Endelig vurderer jeg, at eleverne får en undervisning, både i form og indhold, som forbereder dem til at leve i og værne om et samfund med frihed og folkestyre. Dette begrunder jeg bla. i:
– at eleverne bliver set, lyttet til og anerkendt af skolens ansatte
– at der direkte bliver undervist i demokratiske processer, som medindflydelse og lovbestemmelse
– at eleverne lærer at tage ansvar – f.eks. i idræt i 7. klasse, hvor eleverne prøver at forberede og stå for dele af undervisningen
– at eleverne har medindflydelse på valg af emner i klasserne
– at eleverne igennem historiekanon fra Fælles Mål til indskoling og mellemtrin undervises i historiebegivenheder, som har formet vort samfund til frihed og folkestyre
– at eleverne er med til at lave ”klasseregler” for god opførsel
– at der er et velfungerende elevråd på skolen
Desuden kan jeg bekræfte, at skolens undervisningssprog er dansk – undtagen når der er fremmedsprog på skemaet.
Jeg deltog på skolekredsmødet den 12. maj 2014, hvor jeg kom med en kort redegørelse for, hvad jeg har kigget efter i år og hvorfor.
Århus, den 2. juni 2014
 
Jakob Kirkegaard Nielsen
Gennemført certificeringskursus september 2012
Valgt af forældrene til at være tilsynsførende på MkF med virkning fra 1. august 2012
Læreruddannet på Århus Dag- og Aftenseminarium 2007
Ansat som efterskolelærer siden 2007