Tilsyn 2013

Tilsynsrapport 2013

Tilsynserklæring for Midtjyllands kristne Friskole for skoleåret 12/13
 
Skolekode: 657027
Som ny tilsynsførende har jeg i år valgt at fokusere på at lære Midtjyllands kristne Friskole (MkF) godt at kende. MkF følger Fælles Mål både i trinmål og slutmål.
Jeg har besøgt alle klasser med henblik på at få en fornemmelse for sammenhængen i skolen fra 0. -10. klasse.
Følgende tre skoledage har jeg besøgt undervisningen:
Den 14.11.12:
7A i dansk, 7A i idræt, 7B i fysik,  7B i dansk
8A i dansk, 8B i kristendom
9A i samfundsfag, 9B i eng, 9Aog9B i Naturfag
10B i samfundsfag
Den 28.11.12
4A i naturteknink, 4B i matematik
5A i hjemkundskab, 5B i engelsk
6A i idræt, 6B i kristendom
Den 29.11.12
0A: Matematik, 0B: Naturteknik
1A: Naturteknik, 1B: Matematik
2A: Dansk, 2B: Dansk
3A i engelsk, 3B: Historie
Jeg har snakket med en af skolens testansvarlige lærere, og jeg har fået indblik i oversigten over de planlagte prøver/test for skoleåret 12/13. Eleverne testes hvert år i både matematik og dansk. Desuden er der terminsprøver for 9. og 10. klasse og årsprøver for 8. klasse. MkF holder sig orienteret om, hvilke test som andre folkeskoler i nærheden bruger. Skolens jævnlige test er bla. med til at sikre, at eleverne lever op til, hvad der almindeligvis kræves af elever på de enkelte årgange.
Det er min klare vurdering, at elevernes standpunkt i engelsk, dansk og matematik lever op til, hvad man almindeligvis kræver i folkeskolen. Undervisningen er bygget op ud fra Fælles Måls trin- og slutmål. Desuden er undervisningsbøgerne fra anerkendte forlag som Alinea og Gyldendal, hvor undervisningsmaterialet er bygget op mhp. at opfylde trinmålene fra Fælles Mål. Det er folkeskoleuddannede lærere der står for undervisningen. Desuden er skolens ledelse opmærksomme på, at lærerne bliver efteruddannet og fornyer sig.
Skolen har et godt undervisningsmiljø – både materielt og socialt. Der er en god og respektfuld stemning mellem lærerne og eleverne. Eleverne virker trygge og glade for at være i skolen.
Det er også min vurdering, at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolens tredeling med hver sin leder og hver sin gruppe af lærere giver gode muligheder for, at de enkelte ledere og lærere kan specialisere sig inden for de årgange, som de underviser i. Desuden bliver der også undervist i emner, som almindeligvis forventes at være i en folkeskole. Emner som: sundhed og seksualitet, evolutionslæren, uddannelsesvejledning, færdselsundervisning, alkohol, kommunikation og identitet.
Endelig vurderer jeg, at eleverne får en undervisning, både i form og indhold, som forbereder dem til at leve i og værne om et samfund med frihed og folkestyre. Dette begrunder jeg bla. i:
– at eleverne bliver set, lyttet til og anerkendt af skolens ansatte
– at der direkte bliver undervist i demokratiske processer, som medindflydelse og lovbestemmelse
– at eleverne lærer at tage ansvar – f.eks. i idræt i 7. klasse, hvor eleverne prøver at forberede og stå for dele af undervisningen
– at eleverne har medindflydelse på valg af emner i klasserne
– at eleverne igennem historiekanon fra Fælles Mål til indskoling og mellemtrin undervises i historiebegivenheder, som har formet vort samfund til frihed og folkestyre
– at eleverne er med til at lave ”klasseregler” for god opførsel
– at der er et velfungerende elevråd på skolen
Desuden kan jeg bekræfte, at skolens undervisningssprog er dansk – undtagen når der er fremmedsprog på skemaetJ
Jeg har igennem samtale med skolens ledelse og flere af lærerne fået et godt og positivt indblik i skolens formål, visioner og dagligdag.
Jeg forventer at deltage på skolekredsmødet den 13. maj 2013, hvor jeg vil kunne uddybe baggrunden for min vurdering af tilsynserklæringen.
Århus, den 8. maj 2013
 
Jakob Kirkegaard Nielsen
Gennemført certificeringskursus september 2012
Valgt af forældrene til at være tilsynsførende på MkF med virkning fra 1. august 2012
Læreruddannet på Århus Dag- og Aftenseminarium 2007
Ansat som efterskolelærer siden 2007