Tilsyn 2012

Tilsynsrapport 2012

Som forældrevalgt tilsynsførende for Midtjyllands Kristne Friskole kan jeg efter bedste vurdering udtale, at undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elevernes gennemsnitlige prøveresultater understøtter denne vurdering. Det er mit indtryk, at skolen generelt set lever op til sit formål, værdigrundlag og faglige mål.

Erklæringen afgives på grundlag af uanmeldt besøg på skolen tre hele skoledage
torsdag d. 12. januar 2012, fredag d. 16. marts 2012 og onsdag d. 25. april 2012.
Da skolen er opdelt i tre afdelinger, har det været naturligt at prioritere afdelingerne på skift de tre dage. Jeg har overværet undervisning hos mange lærere og i de fleste klasser, ligesom jeg har haft samtaler med lærere i pauser og på lærerværelset. Også skolelederen kom på uanmeldt besøg i klasserne.
Desuden har jeg holdt mig orienteret om nyheder og aktiviteter på skolen via www.mkf-intra.dk
I samtale med skolens leder, afdelingsledere og lærere har jeg desuden fået oplysning om censorudveksling med andre skoler i området, samarbejde med kommunens SP omkring løsning af specialpædagogiske opgaver m.v.
Skolen er to-sporet fra 1. – 9. kl. samt en 10. klasse. Omkring 10 % af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk. Eleverne optages på skolen efter venteliste. Ved indskrivning informeres forældrene grundigt om skolens værdigrundlag og konsekvenser heraf i skolens dagligdag. Der anvendes ikke andre kriterier for optagelse på skolen. Trods skolens størrelse, er det min oplevelse, at eleverne føler sig trygge. Skolens har udarbejdet en strategi til imødegåelse af mobning. Elever med forskellige handicaps tilgodeses med tekniske hjælpemidler m.v.
Det er mit indtryk, at der er et godt og konstruktivt samarbejde med forældrekredsen i form af forældresamtaler, forældreråd og rimeligt fremmøde til forældrearrangementer.
I fagene dansk, matematik og engelsk bliver der undervist med et timetal, der ligger over lovens minimumstimetal. Undervisning i engelsk begynder i 3. klasse, tysk i 6. klasse. Jeg har overværet fremlæggelse af projekter på engelsk, hvilket bekræftede mig i, at eleverne generelt set har gode færdigheder i faget.
I indskolingen kørte et 20 minutters læsebånd hver morgen i en periode. Dyb stilhed. Der blev ført skema over læste sider. Lærervejledning omkring niveau. De svage læsere mangler måske den stimulering, der ligger i at lytte til og følge med i andre elevers højtlæsning af tekst?
To 8. klasser har deltaget i Nordisk Matematikkonkurrence. Den ene klasse gik videre til dansk finale april 2012 i København, hvor de opnåede fin placering. I logbogen havde eleverne opstillet en problemformulering omkring mønstre i vor bolig, og hvordan Fibonaccis talrække kunne indregnes heri. Jeg overværede elevernes generalprøve før finalen. De udstrålede stort engagement, selvstændighed og faglig kompetence.
10. klasse har haft kontakt til spansk skole, som de besøgte i uge 12. Eleverne blev indkvarteret hos spanske kammerater.Ved besøget 25. april kunne jeg konstatere, at årets pensum stort set var gennemgået i udskolingen.
Tilsynet har også omfattet andre af skolens fag. Også her har undervisningen været præget af kreativitet, engagement og solidt fagligt niveau. Skolens lægger vægt på de kreative, musiske fag. Eleverne i en 2. kl. skulle fx forvandle en gammel sko til et ansigt med øjne, næse og mund m.v.
I udskolingen har man arbejdet med musical, som blev opført i foråret 2012. Faget kristendom er tildelt to ugentlige timer på flere klassetrin. Der arbejdes løbende med fagets indhold og metodik, og der anvendes bl.a. materialer udarbejdet af Foreningen af Kristne Friskoler. De daglige morgensamlinger opdelt efter alder understøtter faget gennem beretninger fra Bibelen, salmer og sange. Også nationale og folkelige sange finder plads i morgensamlingen.
Elevernes forsømmelser er meget begrænset. I et enkelt tilfælde er der rettet henvendelse til kommunale myndigheder.
Det anvendte lærebogsmateriale har god faglig og pædagogisk kvalitet. I naturfaglige fag oplevede jeg, at lærerne har en naturvidenskabelig tilgang til emnerne. Alternative forskningsresultater inddrages for at stimuleret elevernes reflekterende tilgang til stoffet.
 Eleverne viste stor fortrolighed med brug af computere til informationssøgning, opgaveskrivning og fremlæggelse med PowerPoint m.v. Skolen er meget veludstyret med it-udstyr, og lærerne bruger det meget aktivt. Computeren stiller imidlertid nye pædagogiske krav til lærere og elever i den daglige undervisning. Fokus og opmærksomheden på den aktuelle opgave kan let afspores, når man ”sidder der bag skærmen”! Skolen har ibrugtaget ny undervisningsfløj og har som helhed meget høj lokalemæssig standard.
Det er skolens opgave at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Dette mål tilgodeses bl.a. gennem et velfungerende elevråd. Eleverne planlægger og leder selv rådets møder og aktiviteter. Årsplaner og lærebøger indeholder samfundsrelaterede emner, og der arrangeres ekskursioner til virksomheder og institutioner, samt deltagelse i sportsarrangementer m.v. Skolens er aktiv medspiller i lokalsamfundet.
For de enkelte fag er der udarbejdet fagbeskrivelser, årsplaner, delmål og slutmål m.v.
I regi af kristne skoler er der udarbejdet en bog, et debatoplæg på 115 sider omhandlende Fagsyn på kristne skoler.
Mine kvalifikationer som tilsynsførende:
Læreruddannelse og mange års undervisningserfaring fra forskellige skoleformer. Desuden har jeg været politisk aktiv bl.a. som MF`er og medlem af Folketingets Uddannelsesudvalg 1988 – 1994. Jeg har ingen personlige relationer til Midtjyllands Kristne Friskole i øvrigt.
Gårslev, medio maj 2012
 
Henning Lysholm Christensen
Forældrevalgt tilsynsførende
henninglysholmc@gmail.com