Tilsyn 2011

Tilsynsrapport 2011

Som forældrevalgt tilsynsførende har jeg i skoleåret 2010/ 2011 aflagt uanmeldt besøg på skolen tre hele skoledage:
 tirsdag d. 16. november 2010, torsdag d. 24. marts 2011 og torsdag d. 14. april 2011. 
Da skolen er opbygget i tre afdelinger, var det naturligt at koncentrere tilsynsdagene på hver sin afdeling. Første besøg: indskoling, andet besøg: mellemtrinnet, og tredje besøg: overbygningen.
Lederne for de tre afdelinger udgør sammen med skolelederen et lederteam. Opdelingen i tre afdelinger styrker efter min vurdering skolens faglige niveau. Lærerne kan specialisere sig indenfor de respektive alderstrin og fag og kan udveksle erfaringer med kolleger i afdelingen.
Jeg har gennem de tre dage overværet mere eller mindre undervisning hos de fleste af skolens lærere. Fagene dansk, matematik og engelsk er blevet prioriteret.
Derudover er jeg regelmæssigt blevet orienteret om skolens aktiviteter gennem elektroniske nyhedsbreve og ved kontakt med skolens ledelse. Årsplaner, fagbeskrivelser, elevplaner, timeplaner, skolens værdigrundlag m.v. er desuden tilgængelig for mig på skolens hjemmeside og på skolens kontor. Elevplaner, som er tilgængelige for forældrene på skolens hjemmeside, udarbejdes to gange årligt og ligger til grund for forældresamtaler.
Elevernes forsømmelser har et meget beskedent omfang. I et enkelt tilfælde har det dog været nødvendigt at indberette en elevs mange fravær til de kommunale myndigheder. Det er min vurdering, at specialpædagogiske opgaver bliver løst pædagogisk og kompetent i et åbent og konstruktivt samarbejde med Herning Kommune.
Der bliver undervist i dansk, matematik og engelsk med et timetal, der er højere end undervisningsministeriets minimumskrav. Det samme er i øvrigt tilfældet med skolens øvrige fag. Undervisningen er tilrettelagt efter Undervisningsministeriets ”Fælles mål”. For faget Kristendomskundskab har skolen udarbejdet egen plan.
Ved de uanmeldte besøg i forskellige klasser har jeg observeret, at undervisningen foregår i en tillidsfuld atmosfære mellem elever og lærere. Lærerne formår generelt at fastholde elevernes opmærksomhed, når der undervises og gives meddelelser. Elevernes selvstændige arbejde var også i det store og hele præget af tydelig opgaveformulering fra lærernes side og engagement fra de fleste elevernes side.
Det anvendte lærebogsmateriale er af god pædagogisk kvalitet. Lærebøger indeholdende naturvidenskabelige emner er de samme, som anvendes i folkeskolen. Lærerne har en sund, vurderende og naturvidenskabelig tilgang til emner, hvor der er divergerende teorier og forskningsresultater. Eleverne oplæres til at have en spørgende og reflekterende tilgang til stoffet.
Særlige observationer.
Indskolingsklasserne gennemfører et såkaldt dagligt ”læsebånd”, som består i 20 min. læsning i alle klasser. Eleverne fører selv et skema over læste tekster, og læreren rådgiver m.h.t. LIX-tal m.v.
Børnestavning med dens mange positive virkninger praktiseres og staveregler gentages ofte. Men hvornår i skoleforløbet kommer korrektion af retstavning ind i billedet??
I faget hjemkundskab blev der arbejdet med kostsammensætning. Fedt, kalorier, pris og udseende.
Engelsk i 9. kl. omhandlede spørgsmålet om tidlig graviditet, som var et kapitel i lærebogen ”Pit Stop” Alinea 2009. De fleste elever var meget aktive med indlæg på engelsk omkring dette udfordrende emne. Andre vanskelige emner i bogen: abort, stemmeret, porno og lov og orden.
I faget matematik 8. kl. arbejdede to lærere og deres klasser sammen. Dette var gjort muligt skemamæssigt og i et netop ibrugtaget dobbeltlokale. Periodevis niveaudeling gennemført med gode resultater. En udfordring for de dygtige og hjælp til de svage.
I en 9. kl. blev en kortfilm analysert i faget dansk. Flere elever fandt dog en anden dagsorden bag ”skærmen”!
Skrivning. Det må erkendes, at elevernes behov for at have en ”smuk” håndskrift ikke er den samme som tidligere. Men tal bør man kunne skrive entydigt!
Skolen er meget veludstyret med it-udstyr, smart boards m.v.. Allerede i de yngste klasser oplæres eleverne i brug af computere, og de ældste elever medbringer egen pc, som kan tilsluttes skolens trådløse netværk. Computeren er et uundværligt redskab til informationssøgning, udformning af skriftlige opgaver og fremlæggelse af projekter via PowerPoint m.v. Den daglige brug giver eleverne en fortrolighed med mediet, som er af meget stor betydning i et videre uddannelsesforløb. Brug af computer er imidlertid en ny pædagogiske udfordring til lærere og elever. Der er mange muligheder for afsporing, når man ”sidder der bag skærmen”.
Skolen lægger vægt på de musiske og kreative fag, og resultaterne heraf indgår i forskellige forældrearrangementer i årets løb. Mellemtrinnet øvede således en musical, som indeholdt flere anti-mobnings-sange.
I faget kristendom er der afsat 2 timer om ugen i hele skoleforløbet. Der arbejdes løbende med indhold og pædagogik i faget og med de daglige morgensamlinger. Eleverne inddrages i morgensamlingen med musikledsagelse på forskellige instrumenter m.v. Specielt i overbygningen byder kristendomsfaget på særlige pædagogiske og faglige udfordringer, idet eleverne har meget forskellige faglige og oplevelsesmæssige tilgange til faget. Faget er eksamensfag i overbygningen.
En del af skolens elever vælger 9. og/ eller 10. kl. på en efterskole. Derfor foreligger der ikke umiddelbart tal for, hvor mange elever der vælger en gymnasial uddannelse.
Det er skolens opgave at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Og hvordan kontrollerer man så lige det? Jo, eleverne har et velfungerende elevråd, årsplaner og lærebøger indeholder samfundsrelaterede emner, og der arrangeres ofte ekskursioner til virksomheder og offentlige institutioner, samt deltagelse i sportsarrangementer m.v.. En emneuge omhandlede spørgsmålet om liv på månen, og eleverne arbejdede med problemstillinger som lys og mørke, energi, ilt, sundhed og motion m.fl. (Begreberne frihed og folkestyre på Månen indgik ikke i emnet!) Projektet blev præsenteret for forældrene ved et fyraftensarrangement. Skolens som helhed er aktiv medspiller i lokalsamfundet.
Jeg mødte også kommunens uddannelsesvejleder, som havde samtaler med eleverne fra 8. og 9. kl. omkring ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse.  Eleverne havde i øvrige netop været på besøg på forskellige uddannelsessteder.
Ca. 9% af skolens elever har anden etnisk baggrund.
Ud fra en helhedsvurdering er det min helt tydelige vurdering, at undervisningen på alle niveauer står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.Dette bekræftes i øvrigt gennem karaktergennemsnit ved afgangsprøverne. Censorer ved afgangsprøverne udveksles med de kommunale skoler. Lærerne tilrettelægger en undervisning, der tilgodeser både de dygtige og de mindre dygtige elever. Det er dog min opfattelse, at nogle elever kunne honorere større krav og gennemføre en mere effektiv skoledag.
Det har igen været en god oplevelse at besøge en skole med dygtig ledelse, opleve den kammeratlige omgangstone på lærerværelset, overvære kvalificeret undervisning, og møde glade elever.
Mine kvalifikationer som tilsynsførende:
Læreruddannelse og mange års undervisningserfaring fra forskellige skoleformer. Desuden har jeg været politisk aktiv bl.a. som MF`er og medlem af Folketingets Uddannelsesudvalg 1988 – 1994. Jeg har ingen personlige relationer til Midtjyllands Kristne Friskole i øvrigt.
Gårslev, medio maj 2011
 
Henning Lysholm Christensen
Forældrevalgt tilsynsførende