Tilsyn 2010

Tilsyn 2010

Ved Henning Lysholm Christensen              
Som forældrevalgt tilsynsførende har jeg i skoleåret 2009/ 2010 aflagt uanmeldt besøg på skolen tre hele skoledage: 
  • onsdag d. 28. oktober 2009, 
  • tirsdag d. 13. april 2010
  • torsdag d. 29. april 2010 
 
Derudover er jeg regelmæssigt blevet orienteret om skolens aktiviteter gennem skolens elektroniske nyhedsbrev og ved kontakt med skolens leder. Årsplaner, fagbeskrivelser, elevplaner, timeplaner, skolens værdigrundlag m.v. er desuden tilgængelig for mig på skolens hjemmeside. Elevplaner, som er tilgængelige for forældrene på skolens hjemmeside, udarbejdes to gange årligt og ligger til grund for forældresamtaler. Den 17. maj 2009 deltager jeg i skolekredsmøde, hvor jeg skal orientere forældrene om mine iagttagelser som tilsynsførende. 
                                                                                                                     
Under mine besøg har jeg stillet spørgsmål til skolens ledelse om elevernes forsømmelser, specialpædagogiske tiltag, samarbejdet med kommunale myndigheder om elever med særlige vanskeligheder m.v.. Elevernes forsømmelser har et meget beskedent omfang, og det er min vurdering, at specialpædagogiske opgaver bliver løst på forsvarlig måde. En elev er i skoleåret blevet indberettet til de kommunale myndigheder på grund af mange forsømmelser.
Der bliver undervist i dansk, matematik og engelsk med et timetal, der er højere end undervisningsministeriets minimumskrav. Det samme er i øvrigt tilfældet med skolens øvrige fag. Undervisningen er tilrettelagt efter Undervisningsministeriets ”Fælles mål”. For faget Kristendomskundskab har skolen udarbejdet egen plan.
Ved de uanmeldte besøg i forskellige klasser har jeg observeret, at undervisningen foregår i en tillidsfuld atmosfære mellem elever og lærere. Lærerne formår generelt at fastholde elevernes opmærksomhed, når der undervises og gives meddelelser. Elevernes selvstændige arbejde var også i det store og hele præget af tydelig opgaveformulering fra lærernes side og engagement fra elevernes side. Computere og internettet bruges i stor udstrækning specielt af eleverne i de ældste klasser i forbindelse med skriftlig formulering og opgaveløsning, og her kunne spores en vis tomgang og tilfældighed i arbejdet hos nogle elever. 
Det anvendte lærebogsmateriale er af nyere dato og af en god pædagogisk kvalitet. Det er min vurdering, at de fleste lærebøger også anvendes i folkeskolen. Også lærebøger vedr. naturvidenskabelige emner er de samme, som anvendes i folkeskolen. Her har lærerne en sund naturvidenskabelig tilgang til emner, hvor der er divergerende teorier og forskningsresultater. Eleverne oplæres til at have en spørgende og reflekterende tilgang til stoffet. Tilrettelagt som periodelæsning arbejdede eleverne i de to 9. kl. således med forskellige teorier om jordens tidsregning samt biologi/ evolution, da jeg besøgte klassen i april måned. Edb-programmet Biologi-tjek indgik i undervisningen. 
På klassetrinene 7., 8. og 9. har man i visse fag gennemført niveaudelt undervisning med godt resultat. Eleverne oplever, at de får mere hjælp af lærerne, der er mere engagement og ro over arbejdet. Forældrene har også udtrykt tilfredshed med forsøget. 
I dansk har de to 8. kl. med lidt blandede erfaringer i en periode forsøgt sig med kønsopdelt læsning af henholdsvis pige- og drengebog. Et forsøg som viser, at lærerne hele tiden prøver at få størst muligt udbytte af undervisningen. 
 
Skolen er veludstyret med it-udstyr. Allerede i de yngste klasser oplæres eleverne i brug af computere, og de ældste elever medbringer egen pc, som kan tilsluttes skolens trådløse netværk.
Skolen lægger vægt på de musiske og kreative fag, og resultaterne heraf indgår i forskellige forældrearrangementer i årets løb. Det var en fornøjelse at overvære kvalificeret musikundervisning på flere klassetrin.
I faget kristendom er der afsat 2 timer om ugen i hele skoleforløbet. Der arbejdes løbende med indhold og pædagogik i faget og med de daglige morgensamlinger, som de fleste dage afvikles i de tre afdelinger hver for sig. Eleverne inddrages i morgensamlingen med musikledsagelse på forskellige instrumenter m.v. 
Midtjyllands Kristne Friskole er opdelt i tre afdelinger: 0 – 3. kl., 4. – 6. kl. og 7. – 10. kl. Lederne for de tre afdelinger udgør sammen med skolelederen et lederteam. Lærerne specialiserer sig indenfor de respektive alderstrin og udveksling af erfaringer i afdelingen styrker det faglige miljø. Opdelingen i tre afdelinger har efter min vurdering en positiv effekt på det faglige niveau.   
Jeg har fundet det naturligt så vidt muligt, at koncentrere tilsynet i en af afdelingerne, når jeg har besøgt skolen. Jeg har overværet mere eller mindre undervisning hos de fleste lærere. Fagene dansk, matematik og engelsk er blevet prioriteret.
Blandt skolens elever er der tradition for at vælge 10. kl. på en efterskole før gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse. Derfor foreligger der ikke umiddelbart tal for, hvor mange elever der vælger en gymnasial uddannelse.
Hvordan skal man som tilsynsførende vurdere, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre? Jeg har noteret, at 9. og 10. kl. i uge 41 2009 gennemførte et ”KLIMATOPMØDE på MKF”. En række klimapolitiske spørgsmål indgik i undervisningen herunder opførelse af spillet ”Green City”. En stor del af forløbet foregik på engelsk.
D. 28. okt. 2009 overværede jeg et elevrådsmøde med elev fra 4. – 10. kl. Mødet forløb professionelt, og der blev drøftet spørgsmål om mikrobølgeovn, kakaomaskine, ”kode-spil” på edb, cykelstativer og slikforbud. Jeg har desuden noteret mig, at stort set lige mange drenge og piger rækker hånden op, når læreren stiller spørgsmål i klassen!! 
For eleverne i de ældste klasser er computeren et uundværligt redskab til informationssøgning, udformning af skriftlige opgaver og fremlæggelse af projekter via PowerPoint m.v. Denne daglige brug af computeren giver eleverne en fortrolighed med mediet af meget stor betydning i relation til et videre uddannelsesforløb, hvad enten det er teoretisk eller af mere praktisk karakter. Det stiller imidlertid nye krav til lærere og elever i den daglige undervisning, når man ”sidder der bag skærmen”. Der er mange muligheder for afsporing. 
Ud fra en helhedsvurdering er det min helt tydelige vurdering, at undervisningen på alle niveauer står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette bekræftes i øvrigt gennem karaktergennemsnit ved afgangsprøverne. Censorer ved afgangsprøverne udveksles med de kommunale skoler. Det er dog min opfattelse, at mange elever kunne opnå endnu bedre resultater, hvis man specielt i begyndelsen af skoleforløbet benyttede sig mere af pædagogiske metoder som gentagelse i kor af tabeller, staveord, remser og udtale af udenlandske ord m.v. Fortælling kan ofte anvendes med god effekt i emner, som har et oplevelseselement.
Også i dette skoleår har det været en god oplevelse at besøge en skole under dygtig ledelse, opleve den kammeratlige omgangstone på lærerværelset, overvære kvalificeret undervisning, og møde glade elever.
Mine kvalifikationer som tilsynsførende:
Læreruddannelse og mange års undervisningserfaring fra forskellige skoleformer sidst som dansklærer på VUC i Herning. Desuden har jeg været politisk aktiv bl.a. som MF`er og medlem af Folketingets uddannelsesudvalg i perioder 1988 – 1994.
Jeg har ingen personlige relationer til Midtjyllands Kristne Friskole i øvrigt. 
 
Gårslev, medio maj 2010 
 
Henning Lysholm Christensen
Forældrevalgt tilsynsførende