Tilsyn 2009

Tilsynsrapport 2009

Ved tilsynsførende Henning Lysholm Christensen
Som forældrevalgt tilsynsførende har jeg i skoleåret 2008/ 2009 aflagt uanmeldt besøg på skolen tre hele skoledage:
  • tirsdag d. 23. sep. 2008,
  • onsdag d. 21. jan. 2009
  • torsdag d. 16. april 2009
Derudover er jeg løbende blevet orienteret om skolens aktiviteter gennem skolens elektroniske nyhedsbrev, ligesom jeg har haft anledning til at se beskrivelse af værdigrundlag, timeplaner, undervisningsplaner og fagbeskrivelser m.v. Den 25. maj 2009 deltog jeg i skolekredsmøde, hvor jeg orienterede forældrene om mine oplevelser som tilsynsførende.
Under mine besøg har jeg stillet spørgsmål til skolens leder og viceleder om elevernes forsømmelser, specialpædagogiske tiltag, samarbejdet med kommunale myndigheder om elever med særlige vanskeligheder m.v.. Elevernes forsømmelser har kun et meget beskedent omfang, og det er min vurdering, at specialpædagogiske opgaver bliver løst på forsvarlig måde.
Der bliver undervist i dansk, matematik og engelsk med et timetal, der er højere end undervisningsministeriets minimumskrav. Det samme er i øvrigt tilfældet med skolens øvrige fag. Undervisningssproget er dansk.
Ved de uanmeldte besøg i forskellige klasser har jeg observeret, at undervisningen foregår i en tillidsfuld atmosfære mellem elever og lærere. Lærerne formår generelt at fastholde elevernes opmærksomhed, når der undervises og gives meddelelser. Elevernes selvstændige arbejde var også i det store og hele præget af tydelig opgaveformulering fra lærernes side og engagement fra elevernes side. Computere og internettet bruges i stor udstrækning specielt af eleverne i de ældste klasser i forbindelse med skriftlig formulering og opgaveløsning, og her kunne spores en vis tomgang og tilfældighed i arbejdet hos nogle elever.
Det anvendte lærebogsmateriale er af nyere dato og af en god pædagogisk kvalitet. Det er min vurdering, at de fleste lærebøger også anvendes i folkeskolen. Også naturvidenskabelige lærebøger er de samme, som anvendes i folkeskolen. Her har lærerne en sund naturvidenskabelig tilgang til emner, hvor der er divergerende teorier og forskningsresultater. Eleverne oplæres til at have en spørgende og reflekterende tilgang til stoffet.
Skolen er veludstyret med it-udstyr. Allerede i de yngste klasser oplæres eleverne i brug af computere, og de ældste elever medbringer egen pc, som kan tilsluttes skolens trådløse netværk.
Skolen lægger vægt på de musiske og kreative fag, og resultaterne heraf indgår i forskellige forældrearrangementer i årets løb.
I faget kristendom er der afsat 2 timer om ugen på alle klassetrin. Der arbejdes løbende med indhold og pædagogik i faget og med de daglige morgensamlinger,som de fleste dage afvikles i de tre afdelinger hver for sig. For mig at se, så byder kristendomsfaget på en særlig faglig og pædagogisk udfordring, idet en stor del af eleverne kommer fra hjem og menighedssammenhæng, hvor det er naturligt at formidle kundskab om de bibelske beretninger og leve med i et menighedsliv. En anden gruppe elever – specielt i de ældste klasser – har imidlertid ikke den samme ballast. Det er således en særlig opgave for lærerne at finde emner og metoder, som kan udfordre og motivere alle eleverne.
Midtjyllands Kristne Friskole er opdelt i tre afdelinger: 0. – 3. kl., 4. – 6. kl. og 7. – 10. kl. Der er ansat en leder for hver afdeling, og det er min vurdering, at denne opdeling har positiv indflydelse på skolens faglige niveau. Lærerne specialiserer sig indenfor de respektive alderstrin og udveksling af erfaringer i afdelingen styrker det faglige miljø.
Jeg har fundet det naturligt så vidt muligt, at koncentrere tilsynet i en af afdelingerne, hver gang jeg har besøgt skolen. Jeg har forsøgt at overvære lidt undervisning hos så mange lærere som muligt i årets løb. Fagene dansk, matematik og engelsk er blevet prioriteret.
 
Ud fra en helhedsvurdering er det min helt tydelige vurdering, at undervisningen på alle niveauer står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette bekræftes i øvrigt gennem karaktergennemsnit ved afgangsprøverne. Karaktererne kan findes på www.uddannelsesstatistik.dk En sammenligning både kommunalt og på landsplan placerer eleverne fra MKF i den øverste ende af gennemsnittet med en vis variation fra fag til fag. Censorer ved afgangsprøverne udveksles med de kommunale skoler.
Stort set alle elever, der forlader skolens 9. og 10. kl., går videre i en ungdomsuddannelse.
Det er også mit indtryk, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Aktiviteter bekræfter, at skolen er åben mod samfundet lokalt og i større sammenhæng.
De yngste elever undervises efter børnestavningsmetoden, som har den meget synlige og positive virkning, at eleverne uden forbehold vover sig ud i skriftlige formuleringer. Frygten for ikke at stave rigtigt er elimineret. Umiddelbart virker mange stavefejl forstyrrende på et gammelt lærerøje, men elevernes glæde ved at udtrykke sig skriftligt overskygger denne bekymring. Jeg er tryg ved, at lærerne i rette tid vil korrigere det sproglige udtryk, og for den svage staver, vil computerens stavekontrol være en god hjælp i fremtiden.
Det gamle lærerøje kan heller ikke helt forlige sig med, at faget skrivning ofres så lidt tid og træning. Jeg må dog erkende, at behovet for at skrive læsbart i hånden bliver mindre og mindre. Men mon alligevel ikke et kærestebrev skrevet med pæn håndskrift gør større indtryk end en SMS i tegnsprog?
For eleverne i de ældste klasser er computeren et uundværligt redskab til informationssøgning, udformning af skriftlige opgaver og fremlæggelse af projekter via PowerPoint m.v. Denne daglige brug af computeren giver eleverne en fortrolighed med mediet af meget stor betydning i relation til et videre uddannelsesforløb, hvad enten det er teoretisk eller af mere praktisk karakter.
Et par aktuelle konflikter med mobning er løst ved hasteindkaldt møde med forældrene. Skolens politik: Hellere prompte handling frem for støvede mobbeplaner i skuffen.
Det har igen i dette skoleår været en fornøjelse at besøge en skole under dygtig ledelse, opleve den kammeratlige tone på lærerværelset, overvære kvalificeret undervisning, og møde glade elever.
Mine kvalifikationer som tilsynsførende:
Læreruddannelse og mange års undervisningserfaring fra forskellige skoleformer sidst som dansklærer på VUC i Herning. Desuden har jeg været politisk aktiv bl.a. som MF`er og medlem af Folketingets uddannelsesudvalg i ca. 5 år.
Jeg har ingen personlige relationer til Midtjyllands Kristne Friskole i øvrigt.
Gårslev den 25. maj 2009
 
Henning Lysholm Christensen
tilsynsførende