Tilsyn 2008

Tilsynsrapport 2008

Ved tilsynsførende Henning Lysholm Christensen
 
Eksternt tilsyn ved forældrevalgt tilsynsførende Henning Lysholm Christensen
Denne tilsynsrapport er skrevet i henhold til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. /LBK nr. 665 af 27/06/2005) § 9, stk. 2. og tilsynsplan, som er tilgængelig på skolens hjemmeside.
I skoleåret 2007/ 2008 har jeg aflagt uanmeldt besøg på skolen
  • tirsdag d. 20. november,
  • onsdag d. 27. marts og
  • mandag d. 19. maj.
Derudover er jeg løbende blevet orienteret om skolens aktiviteter og dagligdag gennem skolens elektroniske nyhedsbrev, ligesom jeg under mine besøg på skolen har haft anledning til at se beskrivelse af værdigrundlag, timeplaner, undervisningsplaner og fagbeskrivelser m.v.
Den 19. maj 2008 deltog jeg desuden i skolekredsmøde, hvor skolelederens beretning, regnskab m.v. blev drøftet. Jeg orienterede om mine oplevelser som tilsynsførende.
Skolens ledere har orienteret mig om elevernes forsømmelser, som har et meget beskedent omfang. I enkelte tilfælde er der truffet foranstaltninger til afhjælpning af problemet bl.a. i form af henvendelse til kommunens sociale myndigheder.
Undervisningssproget er dansk.
Der bliver undervist i dansk, matematik og engelsk med et timetal, der mindst svarer til undervisningsministeriets minimumskrav for faget.
Ved de uanmeldte besøg i forskellige klasser har jeg observeret, at undervisningen foregår i en atmosfære af ro og orden. Lærerne formår at fastholde elevernes opmærksomhed, når der skal gives meddelelser og undervises. Elevernes selvstændige arbejde var også i det store og hele præget af ro og struktur. Eleverne har virket glade og trygge. Lærernes undervisning har været præget af plan og engagement.
Det anvendte lærebogsmateriale er tidssvarende og af en god pædagogisk kvalitet.
Skolen er veludstyret med it-udstyr. De ældste elever medbringer egen pc, som kan tilsluttes skolens trådløse netværk.
Skolen lægger vægt på de musiske og kreative fag, og resultaterne heraf indgår i forskellige forældrearrangementer i årets løb.
I faget kristendom er der afsat 2 timer om ugen på alle klassetrin. Der arbejdes løbende med indhold og pædagogik i faget, hvilket også er tilfældet i de daglige morgensamlinger, som de fleste dage afvikles i de tre afdelinger hver for sig.
Midtjyllands Kristne Friskole er nu opdelt i tre afdelinger: 0-3 kl., 4. – 6. kl. og 7. – 10. kl.
Der er ansat en leder for hver afdeling, og det er min vurdering, at denne opdeling har positiv indflydelse på skolens faglige niveau. Lærerne specialiserer sig indenfor de respektive alderstrin og udveksling af erfaringer i afdelingen styrker det faglige miljø.
Skolen er de seneste år udbygget med en række nye undervisningslokaler, ligesom ældre lokaler løbende bliver renoveret. Opdelingen i afdelinger er med fordel også gennemført bygningsmæssigt.
Efter opdelingen i de tre afdelinger, har jeg fundet det naturligt så vidt muligt, at koncentrere tilsynet i en af afdelingerne, hver gang jeg har besøgt skolen. Jeg har i skoleåret tilstræbt at overvære lidt undervisning hos så mange lærere som muligt.
Ud fra en helhedsvurdering er det min vurdering, at undervisningen på alle niveauer står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Det er også mit indtryk, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Forskellige aktiviteter bekræfter, at skolen er åben mod samfundet lokalt og i større sammenhæng.
Ved mit uanmeldte besøg 20. november var skolelederen og afdelingslederne tilfældigvis på kursus udenfor huset. Undervisning, morgensamling og øvrige aktiviteter fungerende uanfægtet af dette.
Den 19. maj overværede jeg elektronisk eksamen, som tilsyneladende endnu plages af visse
børnesygdomme. Eksamenskarakterer er tilgængelige på nettet. De yngste elever undervises efter børnestavningsmetoden, som har den meget synlige og positive virkning, at eleverne uden forbehold vover sig ud i skriftlige formuleringer. Frygten for ikke at stave rigtigt er elimineret.
Umiddelbart virker mange stavefejl forstyrrende på et gammelt lærerøje, men elevernes glæde ved at udtrykke sig skriftligt overskygger denne bekymring. Jeg er tryg ved, at lærerne i rette tid vil korrigere det sproglige udtryk, og for den svage staver, vil computerens stavekontrol være en god hjælp i fremtiden.
For eleverne i de ældste klasser er computeren et uundværligt redskab til informationssøgning, udformning af skriftlige opgaver og fremlæggelse af projekter via PowerPoint m.v. Denne daglige brug af computeren giver eleverne en fortrolighed med mediet af meget stor betydning i relation til et videre uddannelsesforløb, hvad enten det er teoretisk eller af mere praktisk karakter.
Nye undervisningsmetoder er rent skolehistorisk altid blevet indført i skoleverdenen efter grundige pædagogiske overvejelser og forsøgsvirksomhed. Men computeren som hjælpemiddel for både lærere og elever har på få år fået en dominerende plads i undervisningen, blot fordi den teknologiske udvikling kræver det. Det er ikke nødvendigvis et problem, men det kalder alligevel på en grundig overvejelse. Hvad betyder computer for indlæringen, tilegnelse af viden og færdigheder, overblik, tidsforbrug, forberedelse, sociale
relationer m.v.
Mine kvalifikationer som tilsynsførende:
Læreruddannelse og mange års undervisningserfaring fra forskellige skoleformer sidst som dansklærer på VUC i Herning. Desuden har jeg været politisk aktiv bl.a. som MF`er og medlem af Folketingets uddannelsesudvalg i 6 år.
Jeg har ingen personlige relationer til Midtjyllands Kristne Friskole i øvrigt.
Gårslev den 26. maj 2008
Henning Lysholm Christensen
tilsynsførende