Tilsyn 2007

Tilsynsrapport 2007

Ved tilsynsførende Henning Lysholm Christensen
 
Som forældrevalgt tilsynsførende for Midtjyllands Kristne Friskole har jeg aflagt uanmeldt besøg på skolen tre hele skoledage – skolelederen var heller ikke informeret forud:
  • onsdag den 8. november 2006
  • onsdag den 7. februar 2007
  • tirsdag den 24. april 2007
Hermed nogle indtryk fra besøgene.
Onsdag den 8. november 2006 
Der var emneuge i 7. og 8. kl. om dansk landbrug og demokrati. Der forelå et udførligt oplæg og en detaljeret plan for undervisningsforløbet. Faget matematik blev inddraget i form af lønberegning for landbrugsmedhjælper, forbrug af foder til husdyr m.v. Eleverne arbejdede ihærdigt med de stillede opgaver. I emnet demokrati og Danmarks historie 1870 – 1920 blev der undervist i form af fortælling understøttet af korte tekster og billeder på projektor. Der var to klasser samlet til denne del af undervisningen. Dette emne tilgodeså kravet om elevernes forberedelse til at leve i samfund med frihed og folkestyre.
I 6. klasse var der cyklistprøve. Forældre og politiet var inddraget i afviklingen af prøven.
Da jeg besøgte 5. kl. sad lærere og elever tilfældigvis i rundkreds! De havde en fornuftig drøftede af sociale kompetencer.
1. klasse arbejdede med hovedregning.
Det var mit indtryk, at undervisningen i de besøgte klasser var velforberedt og pædagogisk godt tilrettelagt. Eleverne arbejdede fornuftigt med opgaverne
Onsdag den 7. februar 2007 
I 9. og 10. klasse blev der afviklet FSA-prøver i engelsk. Prøverne blev afviklet, som var det en rigtig eksamen. Der var i øvrigt prøver hele ugen for 9. og 10. klasses elever. Foruden engelsk var der prøver i historie og samfundsfag, geografi og biologi, tysk og matematik.
Mellemtrinnet havde emneuge om ”Guldalderen”. Der forelå en udførlig plan for undervisningen. Nogle lektioner blev gennemført med flere klasser samlet. Lærerne brugte fortælling som metode understøttet af billeder vist på storskærm og eleverne noterede flittigt. Guldalderemnet tilgodeså flere fag: historie, kunst, fysik m.v. H.C. Ørsted og elektromagnetismen blev fx gennemgået af engageret lærer.
Jeg besøgte også 1. og 2. klasse og oplevede megen god aktivitet, glade børn og engagerede lærere.
Tirsdag den 24. april 2007 
De tre ældste årgange var samlet til idræt i nærliggende sportshal i to timer. Også aktivitet på skolens hockey-bane i skolegården. Nogle store piger foretrak tilskuerrollen!
7. klasse engelsk. Samtale på engelsk om film, man tidligere havde set. Ikke alle elever lige aktive!
8. klasse havde gruppearbejde om Den kolde krig. Søgning på nettet. Stort tidsforbrug og lidt tilfældige søgeresultater.
Tysk har nok aldrig været et populært fag i skolen. Det er en stor pædagogisk udfordring at være tysklærer.
Efter disse tre dages besøg på skolen, er det mit tydelige indtryk, at undervisningen står mål med, hvad er almindeligvis kræves i folkeskolen. Det har været en fornøjelse at opleve glade og aktive elever og målrettede lærere.
Under mine besøg på skolen har jeg haft mulighed for at drøfte forskellige forhold med skoleleder og viceleder. På lærerværelset har jeg også altid følt mig velkommen, og lærerne er tilsyneladende ikke blevet grebet af panik, når jeg pludselig kommer. På lærerværelset har der været mulighed for samtale om forskellige forhold vedrørende den daglige undervisning. I frikvartererne mellem de enkelte lektioner er det imidlertid sparsomt med tid til drøftelse med lærerne omkring undervisningen.
På spørgsmål blev det oplyst, eleverne har meget få forsømmelser. Når enkelte forældre ønsker deres børn med på ferie i skoletiden, får eleverne lektier med fra deres respektive lærere.
Jeg har haft adgang til at se undervisningsplaner, samt planer for delmål og slutmål.
Undervisningssproget på skolen er dansk. Der er mindst to elever i hver klasse med anden etnisk baggrund end dansk.
Alle lærerne har læreruddannelse fra dansk seminarium, og der er en ret lav gennemsnitsalder i lærerkollegiet.
I de centrale fag følger skolen ”Fælles Mål” udarbejdet af Undervisningsministeriet.
Skolen anvender fortrinsvis lærebogsmateriale fra anerkendte forlag.
På skolens hjemmeside har jeg som tilsynsførende og forældrene adgang til undervisningsplaner samt beskrivelser af delmål og slutmål m.v.
Det er mit indtryk, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Forskellige aktiviteter bekræfter, at skolen er åben mod samfundet lokalt og i større sammenhæng.
Skolen tilbyder specialundervisning til to-sprogede elever. Det er imidlertid meget beklageligt, at de centrale myndigheder har nedskåret tilskuddet til denne undervisning de senere år.
Der afholdes månedligt møde med kommunens PPR-rådgivning.
Skolen er veludstyret med computere herunder et antal bærbare tilsluttet trådløst nedværk.
Alle lærere har udstyret med bærbar computer.
Eleverne på nogle klassetrin har netadgang fra hjemmet og kan dermed aflevere opgaver over nettet.
På skolens hjemmeside kan jeg i øvrigt holde mig orienteret om alle aktiviteter på skolen, nyansættelse af medarbejdere, karakterlister og meget andet.
Mine kvalifikationer som tilsynsførende:
Læreruddannelse og mange års undervisningserfaring fra forskellige skoleformer sidst som dansklærer på VUC i Herning. Desuden har jeg været politisk aktiv bl.a. som MF`er og medlem af Folketingets uddannelsesudvalg i 6 år.
Jeg har ingen personlige relationer til Midtjyllands Kristne Friskole i øvrigt.
Skolen har udarbejdet en tilsynsplan, som er tilgængelig på skolens hjemmeside.
Gårslev den 21. maj 2007
 
Henning Lysholm Christensen
tilsynsførende