Tilsyn 2006

Tilsynsrapport 2006

Som forældrevalgt tilsynsførende for Midtjyllands Kristne Friskole har jeg aflagt uanmeldt besøg på skolen to hele skoledage – onsdag den 16. november 2005 og mandag den 13. marts 2006.
Den 16. november prioriterede jeg at overvære undervisning hos nyansatte lærere. Skemateknisk kunne følgende besøg gennemføres i kortere eller længere tid: matematik i 4., 5. og 9. kl., dansk i 2. og 9. kl., engelsk i 10. kl. og tysk i 8.
Undervisningen i disse klasser bar præg af god planlægning, engagerede lærere og aktive elever. Eleverne i 10. kl. engelsk fremlagde således rejserbeskrivelser på engelsk med stort ordforråd og engagement ved hjælp af Power Point på skolens bærbare PC´ere
Mandag den 13. marts begyndte en emneuge for 7. – 10. kl. Her var der naturligvis ikke tale om egentlig klasseundervisning, men jeg overværede gruppernes arbejde med ugens emne i form af drama, rytme, multimedie, film m.v. Bærbare computere, videokamera og andre tekniske hjælpemidler var i brug. Alt foregik efter detaljeret plan udarbejdet af lærerne, skønt det for en udefrakommende var vanskeligt at få overblik over aktiviteterne. Målet var en stor, samlet præsentation ved ugens slutning.
Følgende klasser og fag fik besøg den dag: mat/regning i 1. og 6. kl., dansk i 3. kl. og engelsk i 3. og 5. kl. samt kristendom i 3. og 4. kl. Undervisningen her gav ikke anledning til kritiske bemærkninger.
Det var i øvrigt mit indtryk, at der i de naturfaglige, humanistiske og praktiskmusiske fag også foregik en faglig og pædagogisk kvalificeret undervisning.
Enkelte iagttagelser i dagens løb blev drøftet med skolelederen.
Som samlet vurdering kan jeg stå inde for, at undervisningen som helhed står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Undervisningssproget på skolen er dansk.
Alle lærere med undtagelse af én har læreruddannelse fra dansk seminarium.
I de centrale fag følger skolen “Fælles Mål” udarbejdet af Undervisningsministeriet.
Jeg havde adgang til lærernes undervisningsplaner samt beskrivelse af slutmål og delmål, som var udarbejdet i forskellig detaljeringsgrad.
Eleverne har ikke mange forsømmelser, og ledelsen tager straks hånd om problemet, hvis enkelte elever forsømmer for meget.
Skolen skal forberede eleverne til at leve i samfund med frihed og folkestyre. Dagligdagen på skolen bærer præg af åbenhed mod samfundet lokalt og i større sammenhæng. Dertil kommer engagerede elever og lærere, så denne målsætning synes også at være opfyldt.
Der tilbydes specialundervisning til to-sprogede elever. Der er søgt midler fra SU-styrelsen, og lærerne fører protokol over aktiviteterne. Der er 2 – 3 elever i hver klasse med anden etnisk baggrund.
Der afholdes månedligt møde med kommunens PPR-rådgivning.
Skolen er veludstyret med computere, som er forbundet i trådløst netværk
Elever og lærere har netadgang til skolens computere fra hjemmet, og på nogle klassetrin afleverer eleverne opgaver over nettet.
Anvendt lærebogsmateriale er i vid udstrækning fra anerkendte forlag.
Som tilsynsførende har jeg haft adgang til planer, protokoller, forsømmelseslister m.v., som jeg har bedt om. Desuden kan jeg løbende holde mig orienteret om alle skolens aktiviteter på skolens hjemmeside www.mkf-intra.dk. Skolelederens elektroniske nyhedsbreve kan jeg således læse her.
Kvalifikationer.
Jeg har læreruddannelse og har undervist i forskellige skoleformer i lang årrække. Sidst som dansklærer på VUC i Herning. Desuden har jeg været politisk aktiv i 6 år som MF´er og medlem af Folketingets uddannelsesudvalg.
Jeg har ingen personlige relationer til skolen i øvrigt.
Skolen har udarbejdet en tilsynsplan, som er tilgængelig på skolens hjemmeside.
Henning Lysholm Christensen
tilsynsførende