Tilsyn 2005

Tilsynsrapport 2005

Af skolens tilsynsførende Henning Lysholm Christensen
 
Som forældrevalgt tilsynsførende for Midtjyllands Kristne Friskole har jeg aflagt uanmeldt besøg på skolen mandag den 25. oktober 2004 og onsdag den 27. april 2005 fra kl. 8.00 – ca. 13.00
 Som foreskrevet i undervisningsministeriets bekendtgørelse prioriterede jeg besøg i klasser, hvor der blev undervist i fagene dansk, matematik og engelsk, men også fagene historie, kristendomskundskab, tysk og naturfag fik besøg. Begge dage nåede jeg at overvære mere eller mindre af en undervisningstime hos otte forskellige lærere.
I klasserne havde jeg anledning til at gennemse det lærebogsmateriale, der undervises efter, og ved besøget i april konstaterede jeg i nogle klasser, at årets pensum stort set var gennemgået. Det meste lærebogsmateriale er fra anerkendte forlag. Jeg havde også lejlighed til at se tilfældige elevers skriftlige arbejde og stille nogle få spørgsmål så langt det lod sig gøre uden at forstyrre undervisningen.
Samlet set fik jeg indtryk af forløb, som var planlagt fra lærernes side, og eleverne samarbejdede i visse situationer om opgaverne på et lydniveau, som er naturligt ved selvstændigt arbejde. Forholdet mellem lærere og elever bar præg af kammeratligt og åbent forhold, som dog ikke efterlod tvivl om, hvem der havde fat i den lange ende.
 Skolen har udarbejdet læseplaner for de fleste fag, og hvor dette ikke er tilfældet, følger man folkeskolens vejledende læseplaner.
De enkelte lærere har med varierende detaljeringsgrad udarbejdet årsplaner i de respektive fag. Jeg havde anledning til at se disse planer. På min foranledning svarede skolelederen bl.a. på spørgsmål vedr. forsømmelser. Eleverne har generelt meget få forsømmelser, men i et enkelt tilfælde har det været nødvendigt at inddrage de kommunale myndigheder.
Skolen er velforsynet med computere i særligt indrettet lokale og i de enkelte klasseværelser. Der satses på, at eleverne i stigende omfang skal kunne aflevere opgaver elektronisk.
 Der er to elever med indvandrerbaggrund i snit i hver klasse. Undervisningssproget er dansk.
Ud over de to uanmeldt tilsynsdage, har jeg ved flere lejligheder besøgt skolen. Jeg har altid følt mig velkommen, og man går derfra med indtryk af en veldrevet skole. Ledelsen lever op til sit ansvar og fører løbende tilsyn med den enkelte lærers undervisning. Samlet set kan jeg derfor skrive under på, “at undervisningen på skolen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.
Henning Lysholm Christensen
VUC-lærer
tilsynsførende