Tilsyn 2004

Tilsynsrapport 2004

Af skolens tilsynsførende Henning Lysholm Christensen
 
Som forældrevalgt tilsynsførende har jeg aflagt uanmeldt besøg på Midtjyllands Kristne Friskole tirsdag den 13. januar 2004.
Besøget på skolen strakte sig fra kl. 8.00 til ca. 12.30, og jeg fandt anledning til at overvære 8 læreres undervisning på 8 forskellige klassetrin. Desuden havde jeg en samtale med skolens leder og viceinspektør om løst og fast vedr. skolens dagligdag.
Som foreskrevet i bekendtgørelsen prioriterede jeg fagene dansk, regning/matematik og engelsk, men også korte indtryk fra fagene historie, fysik, gymnastik og natur/teknik indgår i min helhedsvurdering, som efter mit bedste skøn er denne, at undervisningen fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Eleverne virkede glade og med et tillidsfuldt forhold til lærerne. De stillede opgaver i undervisningen blev løst med interesse og kreativitet.
Det er også mit klare indtryk, at lærere og ledelse er levende engageret i skolehverdagens mange udfordringer og præsterer en kreativ og motiverende undervisning. Alt foregik i en rolig og velordnet atmosfære. Undervisningssproget er dansk.
Det lærebogsmateriale, jeg havde anledning til at gennemse, er fagligt og pædagogisk i orden og er i øvrigt almindelig kendt undervisningsmateriale fra den danske skoleverden.
Fagmål og krav vedr. undervisningen på Midtjyllands Kristne Friskole er udførligt formuleret i planer, som er tilgængelige på skolens hjemmeside. Der arbejdes løbende med læseplaner for de enkelte fag.
I samtale med skolens ledelse nævnte jeg elevernes skrivefærdighed. I disse computertider har børn og unge generelt problemer med at tilegne sig en læselig og personlig håndskrift. Det kræver megen øvelse og tid, men tid er en begrænset ressource i skolen, hvor mange andre faglige krav også skal honoreres.
Elevernes forsømmelser af undervisningen er meget begrænset. Begyndende problemer tages i opløbet. I et enkelt tilfælde har det været nødvendigt at inddrage kommunale myndigheder. Skolen har et godt samarbejde med kommunens skolepsykolog.
Oplevelsen af en gemytlig og fri omgangstone omkring frokostbordet på lærerværelset indgår også som et væsentligt element i mit positive helhedsindtryk af skoledagen.
Alt i alt var det en god oplevelse at udøve min tilsynsopgave. Skolens vækst i elevtal og de mange børn på venteliste vidner også om en bred tillid til skolen og dens virke.