Forældreråd 2012

Ved forældrerådsformand Tinna M. Nørgaard (2012)

Forældrerådet består af en repræsentant fra hver klasse.
Denne repræsentant er bindeleddet til klassen og den der fx viderebringer informationer fra forældrerådet og det er denne person man kan komme med ideer eller forslag til.
Input til dagligdagen.
Forældrerådet er vores mulighed for, som forældre, at være med til at sætte de ting på dagsordenen som vi synes er vigtige, da skolebestyrelsen meget gerne vil, at vi kommer med input til dagligdagen på skolen. Det kan både være det faglige og det sociale liv på skolen. Vi kan være med til at skubbe på hvis der er noget vi ønsker ændret eller komme med gode ideer til nye tiltag.
Bestyrelsen er meget lydhør og der er et godt samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældrerådet.
Derudover står forældrerådet hvert år for nogle arrangementer som er med til at ryste elever og forældre sammen og give et liv på skolen, som jeg tror er unikt for friskoler.
Det drejer sig om Forårsevent, Supermarked og Foredragsaftener. Det plejer at være nogle rigtig gode arrangementer som er godt besøgt.
Store forventninger.
Forårsevent og Supermarked glæder børnene sig gerne meget til, og forventningerne plejer at blive indfriet. Her kan man prøve forskellige aktiviteter, hygge sig med sine kammerater og købe noget lækkert at spise. I forældrerådet synes vi disse arrangementer er vigtige, både for børn og forældre, men også for mennesker omkring os. Særligt Supermarked har en stor PR- værdi. Potentielt nye forældre kan komme og se sig omkring og mærke den hyggelige stemning, bedsteforældre kan komme og se børnebørnenes skole og folk fra byen kan komme og have en hyggelig dag.
Stor opbakning – Tak for det! 
Forældrerådet har årligt to fællesmøder med bestyrelsen, hvor vi tager et aktuelt emne op til drøftelse. Ved sidste møde var emnet forældreengagementet på skolen. Konklusionen blev at vi kan glæde os over, at vi har en stor opbakning fra jer forældre når der er opgaver der skal løses fx i forbindelse med
Supermarked og Forårsevent. Det vil vi i forældrerådet gerne sige en stor tak for. Samtidig vil vi gerne opfordre til at alle fortsat melder sig på banen når der er arrangementer på skolen, for det er kun muligt med hjælp fra jer. Det plejer at være sådan at forældre til børn i 0. klasse ikke behøver at hjælpe til ved Supermarked, men kan nøjes med at opleve og kigge (men man må naturligvis gerne tage en opgave). Derefter er traditionen at man hjælper til. I år vil vi prøve noget nyt, nemlig at dele de enkelte boder ud på klasserne og det er så klassens forældre der skal dække vagterne i denne bod. Det kommer til at foregå ved forældremødet i efteråret.
Morgentrafikken.
En tilbagevendende snak på vores møder er morgentrafikken omkring skolen. Det er til tider kaotisk og der kan let opstå farlige situationer. Vi vil kraftigt opfordre til at vi alle passer godt på hinandens børn. Brug aflæsningslommerne (også den på Gullestrupvej) og stands ikke for at sætte dit barn af midt på parkeringspladsen. Der er også god plads på Bibliotekets p-plads om morgenen og kun kort at gå for børnene, så brug også den.
Har du lyst til at være med…..
Vi har i år brugt tid på at diskutere hvad vi gerne vil med forældrerådet og om der er andre ting vi skal bruge vores tid på, end det vi gør nu. Så har du lyst til at være med til at beslutte hvad der skal ske på MKF, så meld dig som repræsentant for dit barns klasse næste gang der er valg.