Forældreråd 2010

Ved Jytte Kannegaard, formand for forældrerådet (2010)
Som der står i vedtægterne for Midtjyllands Kristne Friskole, har forældrerådet ”en rådgivende funktion overfor skolens bestyrelse vedrørende skole/hjem samarbejdet.” §9 stk.3. I forældrerådet tager vi derfor emner op, som hygiejne, madordning, parkering, foredrag, læsebånd, IT, m.m.
Vi taler sammen på møderne og drøfter emnerne, hvorefter vi mødes med bestyrelsen og skolens ledelse og fortæller, hvad vi forældre er nået frem til.
Det er vores oplevelse, at bestyrelsen sætter pris på vore udmeldinger – også selvom vi kan stille drilske spørgsmål!
Hygiejne
Vi har haft fokus på hygiejnen gennem de sidste par år, og har i den forbindelse haft børn – og ungelæge Karin Nielsen til at tjekke hygiejnen på skolen.
Hendes tilbagemelding er, at der ikke er noget at udsætte på hygiejnen.
Hun skriver efter sit uanmeldte besøg: ”Tørremaskinerne virkede tilfredsstillende. Jeg synes ikke, at toiletterne med fastgjorte håndklæder skal låses af, for det er hygiejnisk fuldt forsvarligt, som de fremstår nu, og toiletterne fremtræder i øvrigt pænt rengjorte og rummet ligeså.”
Dermed er kapitlet om hygiejne og håndtørrere afsluttet.
Skolemad
Vi drøfter jævnligt sundhed og mad. En kok på skolen er ikke aktuelt nu, men vi drøfter emnet igen, hvis tiden bliver til det. Der er p.t. undersøgelser i gang vedrørende brugen af Skolemad. Svarene vil vi bruge i det fremtidige valg af sortiment.
Foredrag
I forældrerådet har vi valgt at genindføre foredrag på skolen. Vi har haft Annemarie Bjerre til et foredrag, der dækkede over skole og familieliv. Det er netop vores mål, at foredragene skal virke inspirerende og bidrage konstruktivt mellem hjemmene og skolen. Der har yderligere været et foredrag fra SSP, og der er flere forskellige foredrag i støbeskeen. Det vil naturligvis variere, hvilke grupper, foredragene henvender sig til. Vi kan ikke tilgodese alle ved hvert foredrag. Ideer og inspiration er velkomne!
Supermarked
I forældrerådet nedsættes et lille udvalg, der tager det store slæb med det årlige Supermarked. Det er en stor festlig begivenhed, som jævnligt er under lup for nye ideer eller helt andre tiltag. Giv gerne dit besyv med!
Sensommer-event
Et ryste sammen arrangement i starten af september. Det varierer fra år til år, hvad det indeholder. I forbindelse med arrangementet har 6.klasserne mulighed for at samle penge ind til deres Bornholmer tur, f.eks. ved at sælge kaffe/ te /sodavand og kage.
Mere om forældrerådet
Forældrerådsrepræsentanter og suppleanter vælges hvert år ved forældremøderne i september. Fra januar begynder de valgte repræsentanter. Der afholdes 6 – 8 møder fordelt ud over året. 2 af disse møder holdes sammen med bestyrelsen. Til et møde er suppleanter også med.
Der sidder 1 forælder repræsentant for hver klasse i forældrerådet.
I alt 22 forældrerådsrepræsentanter.
I forældrerådet nedsættes der følgende udvalg:
· Arrangementsudvalget (4-5 personer)
Arrangerer aktivitetsdag i august/september for hele skolen.
· Kunstudvalget (hvilende)
Tager sig af skiltning og udsmykning af skolen.
· Legepladsudvalget (hvilende)
Står for nyanskaffelser og renovering af legeredskaber i skolegården.
· Supermarkedsudvalget (5-6 personer)
Arrangerer det årlige supermarked, hvor hele skolen omdannes til et stort marked med forskellige boder og aktiviteter. Forældrerådet / udvalget bestemmer sammen med ledelsen, hvad overskuddet skal gå til.
Ved alle forældrerådsmøder bliver der holdt andagt og bedt for skolen.
Forældrerådet har taget initiativ til opslagstavlen ”Markedspladsen” på den lange gang. Her har alle mulighed for at sætte private opslag op om ting, der kan købes eller sælges, barnepiger, efterlysninger etc.
Ris og ros og nye ideer kan altid lægges i vores postkasse, som hænger udenfor Thorkilds kontor.