Forældreråd

september 3, 2014 11:32 am Ingen kommentarer 0

Retningslinjer for forældreråd.

1. Formål

Det er forældrerådets formål at:
• fremme et godt samarbejde mellem forældre, skolen og bestyrelsen, herunder at komme med forslag, ideer og ønsker til bestyrelsen vedrørende fælles elev-, forældre- og skoleforhold.
• Fremme forældres deltagelse i skolens liv.
2. Politik/principper
• Forældrerådets arbejde skal ske i overensstemmelse med skolens formål og vedtægter.
• Hver enkelt klasse samt SFO (og evt. børnehaven kan) vælger hvert år repræsentant og suppleant til forældrerådet ved forældremøderne i august / september.
• Funktionsperioden følger kalenderåret, dog kan valgte repræsentanter indtræde i forældrerådet umiddelbart efter valget i august / september. Det giver især mening i 9.-10. klasse, hvor elever forlader MkF til sommerferien.
• Forældrerådet konstituerer sig i januar måned og fastlægger selv dagsorden og mødehyppighed. Der afholdes 2 årlige møder med skolens bestyrelse.
Løbende kontakt herudover sker mellem formand/formand eller skoleleder.
I praksis sker det tit ved at forældrerådets formand og skoleleder snakker sammen forud for hvert forældrerådsmøde.
• Det henhører ikke under forældrerådet, at diskutere den enkelte lærers faglige og pædagogiske kvalifikationer. Dette bør ske ved henvendelse fra den enkelte forældre til primært læreren og dernæst skolelederen.
3. Arbejdsopgaver.
Forældrerådets primære arbejdsopgaver omfatter:
• deltagelse og udførelse vedrørende praktiske forhold aftalt med bestyrelsen og/eller skoleleder
• medvirken ved afvikling af arrangementer, f.eks. supermarked
• ideer til tiltag der fremmer et godt samarbejde mellem forældre/skole samt medvirke til gennemførelse heraf
• kan virke som sparringspartner i forhold til bestyrelse og skoleledelse
• Forældrerådets formand eller en stedfortræder sidder med ved den åbne del af skolens bestyrelsesmøder.
• Forældrerådet nedsætter selv faste udvalg, som f.eks. supermarkedsudvalg og foråreventudvalg. Disse udvalg arbejder under forældrerådet og holder således forældrerådet orienteret og udvalgets arbejde.
4. Kompetence
Forældrerådet har kompetence til at fremlægge og drøfte forslag med skolens bestyrelse vedrørende fælles og overordnede elev- og/eller forældreforhold til skolen.
5. Ressourcer til rådighed
Ved arrangementer arrangeret af forældrerådet bestemmer forældrerådet selv hvilke formål, overskuddet skal gå til efter nærmere aftale med skolelederen.
6. Forventninger
Skolens bestyrelse forventer et aktivt forældreråd, der i al væsentlighed har en rådgivende funktion overfor skolens bestyrelse samt deltager i aftalte praktiske opgaver.

Forældrerådet forventer et højt informationsniveau fra skolens bestyrelse og ledelse. Endvidere forventer forældrerådet at blive hørt i forhold, hvor de har rådgivende kompetence.

Endvidere forventes, at forældrerådet respekterer, at bestyrelsen er skolens øverste myndighed og at skolelederen har det pædagogiske ansvar og at personaleforhold hører under bestyrelsens ansvar.
7. Kommunikation
Mødeplan og referat fra forældrerådets møder ligger tilgængeligt på Forældreintra under forældrerådet.

Bestyrelsen indkalder forældrerådet til 2 årlige møder i henholdsvis marts og september.
I september er det forældrerådet, der står for andagt og kaffebrygning, mens det er bestyrelsen i marts.
8. En forældre-råds-repræsentants primære opgaver
• Ved det årlige forældremøde i klasserne fortæller forældre-råds-repræsentanten kort om forældrerådets arbejde.
• For de små klassers vedkommende, kan forældre–råds-repræsentanten indsamle penge og købe gave til klasselæreren (F.eks. jul/sommer, eller i forbindelse med evt. afsked med en lærer). Det er selvfølgelig frivilligt om hjemmene/børnene ønsker at være med.
• Repræsentanten deltager aktivt i det årlige Supermarked.
• Repræsentanten deltager aktivt i skolens arrangementer.
• En repræsentant fra forældrerådet deltager så vidt muligt i børnehaveklassernes første forældre¬ møde, for at orientere og besvare spørgsmål om forældrerådet og dets opgaver.
Det forventes at forældre-råds-repræsentanten møder op til forældrerådsmøderne. Skulle man være forhindret melder man afbud til formanden eller næstformanden og sørger samtidigt selv for at indkalde suppleant
9. Manglende kandidater til forældre-råds-repræsentant
• Det kan opleves til forældremøder i forbindelse med valg til forældrerådet, at ingen er villige til at kandidere. Klassen vælger således ikke at lade sig repræsentere i forældrerådet. Klassen holdes orienteret og forældrerådes arbejdet via Forældreintra, opslag og. Lign.

0

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *