Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2368

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3169
- Midtjyllands Kristne FriskoleMidtjyllands Kristne Friskole

maj 20, 2019 7:27 am Ingen kommentarer 0

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Midtjyllands Kristne Friskole:

1. Skolens navn og skolekode
Skolekode: 657027
Skolens navn: Midtjyllands Kristne Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende: Kenneth Holm

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet
undervisningen, på de enkelte datoer.
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato                  Klasse              Fag                      Fagområde                       Tilsynsførende
03-04-2019       7A             Engelsk                 Humanistiske fag              Kenneth Holm
03-04-2019       5A             Matematik            Naturfag                             Kenneth Holm
03-04-2019       1A             Musik                     Praktiske/musiske fag    Kenneth Holm
03-04-2019      3A             Natur/teknologi   Naturfag                             Kenneth Holm
03-04-2019      8A             Samfundsfag        Humanistiske fag              Kenneth Holm
03-04-2019      5B             Dansk                     Humanistiske fag             Kenneth Holm
15-05-2019       4B             Matematik             Naturfag                            Kenneth Holm
15-05-2019       9B             Historie                  Humanistiske fag            Kenneth Holm

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har i løbet af skoleåret aflagt to tilsynsbesøg og har fået lejlighed til at besøge både indskoling, mellemtrin og
udskoling. Desuden har jeg overværet både humanistiske fag, naturfag og praktiske/musiske fag. Som påkrævet
skal der føres tilsyn med engelsk, dansk og matematik hvilket er sket og desuden har jeg valgt at overvære
samfundsfag og historie for at se om der undervises i demokratisk dannelse. I de nævnte fag har jeg overværet
undervisningen og vurderet de anvendte undervisningsmaterialer samt set på hvordan eleverne arbejder. Skolens
samlede virke er blevet diskuteret med ledelsen og jeg har haft adgang til skolens årsrapport, årsberetning samt
årsplaner for alle fag.
Ved første tilsynsbesøg havde jeg efter overværelse af undervisningen også samtaler med to af skolens lærere,
som fortalte om planlægning af undervisningen, materialer mv. i fagene dansk og matematik.
Tilsynsbesøgene har givet mig et godt indtryk af skolens samlede virke og der har været fri adgang til oplysninger
og til at følge den undervisning jeg selv har foreslået.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

Undervisningssproget er på dansk i alle fag, undtagen sprogfag, og alle undervisere behersker dansk.

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Min faglige vurdering er, at skolens undervisning inden for det humanistiske fagområde fuldt ud lever op til hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kvaliteten af undervisningen, lærernes kvalifikationer og de anvendte
undervisningsmaterialer svarer mindst til hvad der må forventes i en folkeskole. Her følger en kort beskrivelse af
observationer fra besøgene.
Engelsk i 7A: En velstruktureret time, hvor læreren først præsenterede programmet for dagen, så alle vidste hvad
der skulle foregå og timen var inddelt i 3 afsnit, så der blev skabt variation og inddragelse. Først var der
gennemgang af elevernes lektier på tavlen, hvor alle bidrager godt og svarer på engelsk, og der gives feedback på
svarene. Derefter grammatiske øvelser med bøjning af tillægsord efter en kort gennemgang af forskellen mellem
regelmæssige og uregelmæssige tillægsord. Øvelserne blev lavet i grupper, så alle kunne være med og alle fik
lejlighed til at tale engelsk. Til sidst blev der arbejdet med grundbogen, hvor der blev arbejdet med billedanalyse
samt oversættelse af svære ord. Dette var en god øvelse hvor der blev arbejdet med forforståelse til næste
opgave.
Undervisningsmaterialet var Pitstop 7 fra forlaget Alinea.
I dansk i 5b var der diktat, hvor eleverne havde øvet sig hjemmefra. Efter diktat var der fælles tjek af svarene, hvor
udvalgte elever skrev deres bud på tavlen og der derefter kunne rettes samlet. Alle elever var ivrige for at bidrage
og det var en god måde at få rettet dikaterne på med stor elevinddragelse. Herefter var der gennemgang af
grammatik, som eleverne senere skulle arbejde med. Gennemgangen blev understøttet af videoforklaring og
eksempler på tavlen.
Efterfølgende samtaler med dansklæreren gav et godt indblik i hvordan der arbejdes med danskfaget på MKF.
Materialerne kendes fra folkeskolen og inkluderer fx Gyldendals Fagportal, Deltas danskbøger, grammatip.dk,
Dansk i Midten fra Alinea og Ordet er dit fra dansklærerforeningen. Undervisningen planlægges, så der arbejdes
varieret i løbet af ugen med fx grammatik en lektion om ugen, danskbogen en lektion om ugen og ellers arbejde
efter forskellige temaer jf. årsplanen. Der tages hensyn til den faglige spredning der altid er i en klasse, så der fx.
arbejdes med grammatik på 3 niveauer.
I samfundsfag i 8A blev der taget forskud på folketingsvalget gennem temaarbejde om valget fra forlaget Clio
Onlines materiale på www.samfundsfaget.dk.
I historie i 9B blev der arbejdet grundigt hen imod den mundtlige prøve, som er udtrukket som prøve i år. Eleverne
arbejder individuelt eller i grupper og får god vejledning til deres dispositioner og har relevante emner som Krigen
i Afghanistan, FN og Nato, Grundloven osv. Det vurderes at eleverne bliver forberedt godt til prøven og generelt
har et højt fagligt niveau.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Min faglige vurdering er, at skolens undervisning inden for det naturfaglige fagområde fuldt ud lever op til hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kvaliteten af undervisningen, lærernes kvalifikationer og de anvendte
undervisningsmaterialer svarer mindst til hvad der må forventes i en folkeskole. Her følger en kort beskrivelse af
observationer fra besøgene.
Jeg har observeret to matematiktimer på mellemtrinnet ved to forskellige lærere, og de har fulgt nogenlunde
samme skabelon. I matematik arbejdes der meget ud fra at eleverne er på meget forskellige niveauer, og derfor er
der en oversigt i klassen over hvad der skal arbejdes med. Der hænger et afkrydsningsskema med de områder fra
bogen der er temaet i den pågældende uge samt øvrige aktiviteter. Eleverne vælger selv fra listen hvad de ønsker
at arbejde med og sætter kryds når de er færdige med det. Der er derudover mulighed for fx at arbejde med
træningsmaterialet fra portalen matematikfessor.dk, hvis der er overskydende tid, eller hvis eleven ønsker
afveksling. 1 – 2 gange ugentligt er der desuden gennemgang af nyt stof eller en fælles gennemgang af en særlig
opgave, der kan være svær at komme i gang med på egen hånd. Jeg oplevede at det var en velfungerende måde at
løse udfordringen med undervisningsdifferentiering på, og at eleverne på denne måde kunne arbejde
koncentreret i deres eget tempo, og det samtidig gav læreren tid til at hjælpe eleverne på eget niveau. I den ene
klasse var der desuden en ekstra lærer til at hjælpe elever med faglige eller sociale udfordringer.
Undervisningsmaterialet er Matematrix fra forlaget Alinea.
Ved en efterfølgende samtale med en matematiklærer blev jeg orienteret om hvordan årsplanen bygges op
omkring emner fra matematikbogen og der sikres at man når omkring alle områder og mål fra Fælles Mål for
matematik i folkeskolen. Jeg så desuden andre materialer som spil mv. der også bruges i undervisningen. Der
evalueres løbende og en gang om året evaluerer man ved hjælp af MAT-prøverne fra forlaget Hogrefe som
herefter bruges til skole-hjem-samtalerne som opfølgning på elevernes faglige niveau.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Min faglige vurdering er, at skolens undervisning inden for det praktisk/musiske fagområde fuldt ud lever op til
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kvaliteten af undervisningen, lærernes kvalifikationer og de anvendte
undervisningsmaterialer svarer mindst til hvad der må forventes i en folkeskole. Jeg har oplevet en musiktime hvor
der blev arbejdet engageret med sanglege sammen med de yngste elever, og har desuden set årsplanerne for
øvrige fag, hvor jeg kan se at der arbejdes med Fælles Mål. Skolen bærer også præg af arbejdet med de
praktisk/musiske fag gennem elevernes egne produktioner samt sang og musik ved fx morgensang. Skolen har i
øvrigt meget gode faciliteter til arbejdet med de praktisk/musiske fag.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

7.1 Uddybning

Igennem min observation af undervisningen i dansk vurderes det at elevernes standpunkt ligger på minimum det
der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette underbygges også af skolens prøvekarakterer, som viser at elever i
Herning kommune i 2017/2018 i gennemsnit fik 6,7 ved afgangsprøverne og på MKF opnås der 6,9.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja

8.1 Uddybning

Igennem min observation af undervisningen i matematik vurderes det at elevernes standpunkt ligger på minimum
det der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette underbygges også af skolens prøvekarakterer, som viser at elever
i Herning kommune i 2017/2018 i gennemsnit fik 7,2 ved afgangsprøverne og på MKF opnås der 8,3.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

9.1 Uddybning

Igennem min observation af undervisningen i engelsk vurderes det at elevernes standpunkt står mål med det der
almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette underbygges også af skolens prøvekarakterer, som viser at elever i
Herning kommune i 2017/2018 i gennemsnit fik 8,0 i gennemsnit ved afgangsprøverne og på MKF opnås der 7,7.
Dette er lidt under gennemsnittet, men stadig et rigtig fint gennemsnit.

10. Fører skolen til prøve i historie?
Ja

10.3 Uddybning

Skolen fører til prøve i Historie og faget er udtrukket i år. Jeg kan konstatere at der arbejdes målrettet mod
eksamen i faget på et højt fagligt niveau.

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja

11.1 Uddybning

Jeg kan konstatere at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette bygges på observationer af undervisningen, hvor jeg kan se at eleverne
undervises af engagerede, kompetente og velforberedte lærere som planlægger undervisningen med henblik på at
opfylde samme Fælles Mål som benyttes i folkeskolen. Der benyttes alment gængse undervisningsmaterialer fra
anerkendte forlag som Alinea og Gyldendal og der arbejdes systematisk med evaluering gennem test og prøver fra
fx forlaget Hogrefe. Der søges om støtte til elever med sociale og faglige udfordringer og jeg kan konstatere at
støtten kommer eleverne til gode gennem ekstra ressourcer.

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som
det danske med frihed og folkestyre?
Ja

12.1 Uddybning

Det er mit indtryk at skolen i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed
og folkestyre. Der arbejdes med emner der er relevante i forhold til dette og eleverne mødes med forståelse og
respekt af deres lærere uanset religiøs eller etnisk baggrund.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

13.1 Uddybning

Der arbejdes med elevernes demokratisk dannelse i fagene og jeg har fx set et undervisningsforløb omkring
danskernes historie med vægt på det danske folkestyre, en samfundsfagstime med gennemgang af det danske
valg og partiernes holdninger samt set af der arbejdes med relevante emner i historieundervisningen, som også
inkluderer demokratisk dannelse. Desuden arbejdes der nu med digital dannelse på mellemtrinnet hvor der
bruges et materiale fra Red Barnet.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog
menneskerettigheder?
Ja

14.1 Uddybning

Der arbejdes med forløb omkring grundloven, hvor der er fokus på respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder som ytrings- og religionsfrihed, kvinders ligestilling mv.

15. Er der kønsligestilling på skolen?
Ja

15.1 Uddybning

Der er kønsligestilling på skolen. Elever opdeles ikke efter køn, de undervises af både mandlige og kvindelige
lærere, der er blandet kønssammensætning i såvel ledelse som bestyrelse.

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde
deres fælles interesser vedrørende skolen?
Ja

16.1 Uddybning

Der er nedsat elevråd på skolen som holder jævnlige møder med skolens ledelse.

18. Donationer
Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms.
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
Navn Adresse Beløb i kroner

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.
0,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning
Det er tilsynets opfattelse at skolen gennem hele sit virke opfylder friskoleloven, at undervisningen står mål med
hvad der kræves i folkeskolen, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og i
øvrigt drives på en fuldt forsvarlig måde.

0